Biznes Społecznie Odpowiedzialny

International Organization for Standardization (ISO) to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która zajmuje się określaniem, promowaniem i certyfikowaniem najwyższych standardów jakości, w każdej z dziedzin prowadzonej działalności gospodarczej. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, zaliczane do najlepiej zarządzanych przedsiębiorstw branżowych w Polsce, otrzymało właśnie certyfikat „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”, potwierdzającym wykorzystanie i spełnienie wytycznych zapisanych w normie ISO 26000.

Społeczna odpowiedzialność jest ściśle związana z charakterem prowadzonej przez spółkę działalności oraz jej ciągłym, zrównoważonym rozwojem. Stanowi jednocześnie podstawę w działaniach biznesowych i stymuluje do wprowadzania innowacji. Wszystkie te elementy mają istotny wpływ na lokalną społeczność i środowisko. Norma ISO 26000, systematyzuje wiedzę w zakresie szeroko rozumianego zarządzania firmą z uwzględnieniem interesu społecznego, a z uwagi na globalny zasięg ma szanse stać się najbardziej powszechną na świecie wykładnią CSR (Corporate Social Responsibility). Wprowadzenie jej wytycznych przez lokalną, podwarszawską firmę jaką jest OPWiK, zasługuje na uznanie i z pewnością buduje jej prestiż.

Norma ISO 26000 to zbiór zasad i wytycznych jakimi powinien kierować się przedsiębiorca przy podejmowaniu decyzji i działań mogących mieć wpływ na środowisko pracy, bezpieczeństwo pracowników, lokalnej społeczności, środowiska naturalnego, przepisów prawa.

- Poza normami dotyczącymi odpowiedzialności społecznej naszego biznesu, dobre praktyki wzmacniają również relacje pracodawcy z załogą w wielu aspektach prowadzonej działalności. – mówi Mieczysław Kostyra, prezes OPWiK - Kładziemy duży nacisk na poszanowanie praw człowieka, od obywatelskich poprzez ekonomiczne, socjalne i kulturowe. Wypełniając zalecenia normy, organizujemy dla pracowników szkolenia i instruktaże, ułatwiamy dokształcanie, zapewniamy bardzo dobrą opiekę medyczną. Pracownik spółki może zwrócić się do zarządu w każdej sprawie i nigdy nie odmówimy mu pomocy.

W polskich warunkach dobre praktyki realizowane w oparciu o wytyczne normy ISO 26000 powinny w sposób szczególny przeciwdziałać wszelkiej dyskryminacji oraz wzmacniać ochronę praw pracowniczych. Jest nadzieja, że inne przedsiębiorstwa skorzystają z dobrego przykładu OPWiK.

Pięć międzynarodowych certyfikatów wprowadzonych przez przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich kilku lat robi bardzo duże wrażenie. Stawia spółkę w ścisłej czołówce firm pod względem bezpieczeństwa pracy (OHSAS 18001), zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001), efektywnością energetyczną (ISO 50001) i bezpieczeństwem żywności (ISO 22000). Najnowszy certyfikat, będący wyróżnieniem za wdrożenie wytycznych normy ISO 26000 uzupełnia tę imponującą kolekcję.

 - Międzynarodowe certyfikaty wyznaczają standardy we wszystkich obszarach działalności spółki – wyjaśnia Ryszard Myśliwski, pełnomocnik zarządu OPWiK ds. zintegrowanych systemów zarządzania ISO. – Przynoszą wiele korzyści w usprawnianiu systemów zarządzania i poprawy bezpieczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza pracowników fizycznych, zarówno na terenie oczyszczalni ścieków jak i prowadzących prace remontowo-budowlane i inwestycyjne na terenie miasta. Przestrzeganie procedur gwarantuje im bezpieczną pracę, dzięki której praktycznie wyeliminowaliśmy wypadki na terenie firmy. Instytucje kontrolujące, z uznaniem patrzą na wprowadzone w firmie zintegrowane systemy, które w sposób istotny wpłynęły na świadomość naszych pracowników. Konsekwentna realizacja założeń, pozwoliła lepiej poznać i ocenić występujące w naszej branży aspekty środowiskowe, wyznaczyć obszary znacznego zużycia energii elektrycznej i oszacować ryzyka występujące w codziennej pracy. Ciągły nadzór i monitorowanie elementów, mających wpływ na jakość świadczonych przez spółkę usług stały się dla nas standardem.

Firma posiadająca certyfikaty ISO staje się wiarygodna i dobrze rozpoznawalna na rynku. Daje gwarancje wysokiego poziom świadczonych usług – w tym wypadku - w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, a także profesjonalnej obsługi klientów w każdej sprawie. Z usług OPWiK korzysta obecnie kilkadziesiąt tysięcy osób. Aby zapewnić im najwyższy standard usług, zarząd spółki zdecydował się również na wprowadzanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Dzięki nim informacje są przetwarzane i dostępne natychmiast a działanie kadry kierowniczej ukierunkowane na ich doskonale, analizę i optymalizację dostępnych zasobów. Dotyczy to każdego aspektu działania: maszyn, materiałów, pojazdów, zasobów ludzkich, finansów, rachunkowości, sprawozdawczość, prawidłowego nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami czy baz danych o klientach i świadczonych usługach. W takich warunkach zarządzanie spółką odbywa się w oparciu o wiarygodne, przejrzyste i szybko udostępnione informacje. Zaawansowane rozwiązania pozwoliły również na uruchomienie nowych usług jak elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK), elektroniczna faktura, centralny odczyt wodomierzy drogą radiową oraz system elektronicznej ewidencji majątku spółki (ArcGIS).

Systemy nie podają gotowych rozwiązań, wskazują jednak kierunek i drogę do osiągnięcia najlepszych efektów. – podsumowuje Ryszard Myśliwski - Wielokrotnie pytano mnie, po co je wprowadzamy, skoro jesteśmy monopolistą na rynku dostawy wody i odbioru ścieków? Nie mamy konkurencji w otwockiej aglomeracji, więc nie musimy aż tak dbać o prestiż i wizerunek firmy. Odpowiedź jest prosta - to naprawdę wszystkim się opłaca - zyskuje spółka, pracownicy i środowisko, które chronimy coraz lepiej dzięki naszym inwestycjom, a korzyści finansowe, wynikające z usprawnienia procesów, wielokrotnie przewyższają wartość środków zainwestowanych we wdrażanie standardów ISO. Trzeba jednocześnie przyznać, że uzyskanie każdego z tych certyfikatów to proces niełatwy i długotrwały. Poprzedza go seria wnikliwych audytów wykonywanych przez firmę certyfikującą oraz miesiące przygotowań do wdrożenia specjalistycznych procedur. Konsekwencją wprowadzonych zmian jest standaryzacja procesów zachodzących w firmie, ich optymalizacja i poprawa efektywności. To z kolei ma decydujący wpływ na zwiększenie oszczędności i obniżkę kosztów eksploatacji obiektów m.in. na terenie oczyszczalni ścieków. To taka zamknięta sieć wzajemnych zależności, ponieważ dobra kondycja finansowa firmy ma z kolei istotne znaczenie przy ustalaniu taryf za świadczone przez spółkę usługi.

Jolanta Czudak - Tomaka

Serwis Liderzy Innowacyjności / Dziennik Gazeta Prawna

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com