Historia spółki (szkic)

 

Historię każdej firmy tworzą wydarzenia będące kluczowymi,

swego rodzaju "kamieniami milowymi".

Poniżej te najważniejsze dla naszej Spółki.

1935

Zarząd Miasta Otwocka zleca firmie Pana Szypniewskiego z Warszawy, wiercenie studni próbnej na terenie wsi Świdry Wielkie przy szosie Warszawa-Karczew. Kilka dni później podjęto uchwałę na mocy której powierzono prof. Karolowi Pomianowskiemu sporządzenie projektu budowy pierwszych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Otwocku.

 

 

 

 

1938

Dokonano przejścia sieci wodociągowej pod torami kolejowymi przy przejeździe z ul. Śmigłego Rydza na ul. Żeromskiego. Wykonano dalszy ciąg magistrali do ul. Reymonta, osiągając dzielnice sanatoryjne.

 

 

 

1952

Wznowienie robót związanych z budową otwockich wodociągów i kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. Prace związane z rozbudową sieci prowadzone były w niebywałym tempie, ponieważ wielu zakładom leczniczym groziło zamknięcie z powodu katastrofalnego stanu urządzeń sanitarnych. Rozpoczęto budowę kanału południowego, którego zadaniem było odwodnienie dzielnic Śródborów i Sopliców.

Pracownicy - Jan Gawłowski i Mieczysław Ostojski - przy obsłudze piaskownika

 

1992

Rozpoczęto modernizację oczyszczalni. W tym samym czasie następuje uruchomienie technologii oczyszczania ścieków z osadem czynnym

Uruchomiono przepompownię główną na terenie Oczyszczalni Ścieków, rozszerzając usługi na teren miasta Karczewa.

 

 

1993

Powołany zostaje do życia zakład budżetowy OZWiK, realizowane są kolejne inwestycje: stacja uzdatniania wody Świder/Jagienki, stacja uzdatniania wody Otwock/Borowa (94r.), uruchomienie produkcji wody borowej (94r.), uruchomienie prasy osadu (96r.), oddanie do użytku zbiornika biogazu oraz pochodni (98r.).

 

1995

Uruchomienie części osadowej otwockiej oczyszczalni

 

1998

OZWiK rozpoczyna odbiór ścieków z miasta Józefowa.

Uruchomienie biogazowej części oczyszczalni. W ramach projektu oddano do eksploatacji zbiornik biogazu, pochodnię oraz kotłownię na biogaz. 

Zbiornik magazynujący biogaz

2000

Uruchomienie zautomatyzowanej stacji odbioru ścieków dowożonych.

Stacja zlewna ścieków dowożonych

 

2001-2004

Trwają intensywne prace przy modernizacji obiektów i rozbudowie obiektu.

 

Rok 2001 - uruchomienie Biura Obsługi Klienta

 

 

2006

Rozpoczyna się realizacja największej inwestycji infrastrukturalnej w historii miasta, projektu „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku”, który przyczynił się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej poprzez m.in. rozbudowę i poprawę niezawodności zaopatrzenia w wodę, rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych poprzez likwidację nieszczelnych szamb oraz zmniejszenie uciążliwości działania oczyszczalni ścieków dla środowiska. Priorytetem inwestycji było zapewnienie mieszkańcom Otwocka dostępu do wody o jakości spełniającej wymogi polskich i unijnych norm. 

 

 

 

2008 – 2009

Realizacja kluczowej inwestycji, mającej na celu ograniczenie uciążliwości zapachowej dla mieszkańców Otwocka. W jej zakres weszły: hermetyzacja piaskownika, osadników wstępnych oraz kanałów dopływowych do piaskownika i komór denitryfikacji.

Osadniki wstępne po wykonaniu hermetyzacji

Osadniki wstępne po wykonaniu hermetyzacji

 

 

2009

Laboratorium spółki otrzymuje certyfikat PCA (Polskiego Centrum Akredytacji), którego zespół audytorów co roku bada poziom standardów pracy i procedur badawczych (normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 + AC:2007. Certyfikat akredytacji odnawiany jest co 4 lata.

 

Pażdziernik 2010 - budowa wodociągu w ul. Wspaniałej

 

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Grunwaldzkiej

 

2012

Przyjęto uchwały nr XV/145/11 oraz uchwała nr XX/228/12 Rady Miasta Otwocka w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych. Dokumenty te określają kierunek inwestycyjny OPWiK na najbliższe lata.

Wypełniając zalecenia po kontroli NIK w 2010 roku, rozpoczęliśmy wdrożenie nowoczesnego oprogramowania klasy ERP do zarządzania spółką. IFS Applications pozwolił wydatnie poprawić efektywność działania firmy, zapewnił integrację z systemami zewnętrznymi: centralny odczyt wodomierzy drogą radiową, systemem bilingowy (finanse, obsługa klienta), zapewniając jednocześnie duże bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych oraz szybką i skuteczną wymianę informacji pomiędzy pracownikami.

 

 

 

 

 

 

2014

Trwają przygotowania do modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku oraz działania mające na celu pozyskanie źródeł zewnętrznego finansowania dla inwestycji.

W lutym uzyskujemy kolejny certyfikat ISO 50001:2011 System Zarządzania Efektywnością Energetyczną min. dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z odnawialnych źródeł energii (OZE).

 

Piaskownik po remoncie kapitalnym

 

2016

Rozpoczynamy realizację kolejnego po Funduszu Spójności (2006-10), ogromnego zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku”. Celem jest kompleksowa modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Otwocku. Prace podzielono na 4 wyodrębnione zadania:

  • Zadanie II - Gospodarka biogazowo-osadowa
  • Zadanie III - Rozbudowa części ściekowej
  • Zadanie IV– Remont przepompowni ścieków „Ługi”

Zajmujemy wysokie, dziewiąte miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągowych i Kanalizacyjnych organizowanym przez redakcję „Strefy Gospodarki” niezależnego dodatku Dziennika Gazety Prawnej.

Rozpoczynamy proces certyfikacji dla piątego już, międzynarodowego certyfikatu jakości ISO. Tym razem będzie to ISO 22000:2005 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – potwierdzający najwyższą jakość produkowanej wody pitnej.

Uruchomione zostaje Internetowe Biuro Obsługi Klienta /eBOK/ oraz elektroniczny system wystawiania i przesyłania faktur /eFaktura/.

 

 

 

 

 

1936–1937

Rozpoczęto prace przy budowie sieci zgodnie z projektem prof. Pomianowskiego. Wybudowano stację pomp oraz 4.520 mb wodociągu i 3.596m kanalizacji.

 

 

 

 

1939-1951

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostaje zahamowana przez  wojnę i okres okupacji.

 

 

 

 

 

1953

Minister Gospodarki Komunalnej z dniem 1 stycznia powołuje do życia przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą "Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Otwocku". 7 lipca oddano do użytku Oczyszczalnię Ścieków.

1970

Na podstawie uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej powstaje "Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku".

1975

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy dokonano połączenia warszawskiego i otwockiego MPWiK.

Wybudowano szereg kluczowych obiektów min.: przepompownię ścieków „Świder”, przepompownię ścieków „Karczew”, stację pomp przy ul. Karczewskiej, wodociąg do Karczewa.

 

Rok 1975 - widok Stacji pomp przy ul. Karczewskiej od tyłu

 

Złoże zraszane

1996

Zrealizowano zakup i instalację prasy do odwadniania osadów pościekowych.

2001

W lutym Rada Miasta Otwocka uchwałą nr XXX/319/01  zatwierdza realizację inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku na lata 2001-2004.

2002

OZWiK rozpoczyna odbiór ścieków z gminy Celestynów.

2004

Po 4 latach zakończono poważną modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków, a po 2 latach zakończono modernizację stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Karczewskiej.

Rok 2004 - po 2 latach zakończono modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Karczewskiej

 

17 grudnia Komisja Europejska wydaje decyzję nr C(2004)5364 w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu "System wodno-kanalizacyjny w Otwocku" Nr 2004/PL/16/C/PE/013. W wyniku tej decyzji Gmina Otwock otrzymała dotację w wysokości 19.747.206 € co stanowiło 61% kosztów kwalifikowanych projektu szacowanych na 32.372.469 €. 

 

2005

W styczniu  następuje oddanie do eksploatacji zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

 

 

2007

Rada Miasta Otwocka podejmuje decyzję w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji". Powołane zostaje do życia Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Akt Założycielski staje się pierwszym protokołem Zgromadzenia Wspólników powołującym Członków Rady Nadzorczej. Uchwałą Nr 1/2007 Rady Nadzorczej OPWiK Sp. z o. o. powołano Członków Zarządu Spółki.

 

 

 

 

2010

Zakończenie projektu „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku”. W ramach Funduszu Spójności dla blisko 14 tysięcy mieszkańców miasta stworzono warunki do przyłączenia się do miejskiego wodociągu i sieci kanalizacyjnej. W ramach projektu wybudowano: 131 km sieci wodociągowej; 100 km sieci kanalizacyjnej; 13 przepompowni ścieków; 7.559 przyłączy wod.-kan. do granic nieruchomości; nową Stację Uzdatniania Wody przy ul. Grunwaldzkiej; zmodernizowano istniejącą Stację Uzdatniania Wody przy ul. Karczewskiej; zmodernizowano 5.126 m kolektorów sanitarnych. Wykonano również hermetyzację urządzeń Oczyszczalni Ścieków w Otwocku o łącznej powierzchni 1.665 m².

Spółce zostają przyznane trzy międzynarodowe certyfikaty jakości: ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością, ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego oraz OHSAS 18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie: pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i dostarczania wody; odbiór i oczyszczanie ścieków; budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej.

2011

W marcu zrealizowano montaż układu kogeneracji o mocy 190kW. Zakup dofinansował w całości Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a część pożyczki w wysokości 330 tys. zł umorzono. Jest to początek produkcji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie otwockiej oczyszczalni. 

 

Jeden z agregatów kogeneracji

 

2013

W styczniu rozpoczynają się prace nad systemem mapowym GIS - narzędziem do elektronicznej ewidencji i zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi OPWiK.

W lipcu następuje rozruch drugiego układu kogeneracji o mocy 250 kW. 

W sierpniu zakończono prace nad koncepcją kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków. Powstaje projekt wstępny, dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

 

 

 

 

 

2015

Mija 80-ta rocznica istnienia otwockich wodociągów. W marcu rusza nowa strona internetowa spółki.

Przedłużające się rozpoczęcie kompleksowej modernizacji oczyszczalni, wymusza decyzję o wykonaniu gruntownych remontów dwóch osadników wstępnych, piaskownika oraz dwóch osadników wtórnych.

W grudniu uruchomiono trzeci układ kogeneracji o mocy 360kW. Dzięki inwestycji oczyszczalnia produkuje 8ookWh odnawialnej energii elektrycznej na godzinę oraz zapewnia 100% pokrycie zapotrzebowania Oczyszczalni Ścieków na energię cieplną.

Osadnik wstępny w trakcie remontu

 

 

 

Otwocka Oczyszczalnia Ścieków w trakcie modernizacji w 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

2017

Rozpoczynamy realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku” w zakresie Zadania I - Gospodarka ściekowo-osadowa.

 

2018

30 stycznia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku udzielił pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowanych i nowych obiektów zrealizowanych w ramach zadania II i III „ Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku”.

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com