Komentarz spółki

Otwock, 15 stycznia 2018

 

Komentarz Zarządu Spółki

do informacji zawartej w Linii Otwockiej Nr 2 z dnia 8 stycznia 2018 roku pt. "Nocna zmiana prezydenta"

 

Szanowni Państwo,

Przerzucanie odpowiedzialności za wprowadzenie nowych taryf za wodę i ścieki jest próbą odwrócenia uwagi mieszkańców i tuszowania niekompetencji radnych tzw. koalicji rządzącej w radzie miasta Otwocka. Jest również jaskrawym przykładem nieznajomości prawa, uchwalonego w ubiegłym roku przez Sejm RP. W publikacji pt. „Nocna zmiana prezydenta”, zamieszczonej w ostatnim wydaniu „Linii Otwockiej”, radni zarzucają prezydentowi podstępne działanie związane z wprowadzeniem zmian taryf, poza decyzją Rady Miasta. 

W w/w tekście radni koncentrują się wyłącznie na podwyżce cen dla jednej grupy odbiorców, nie wspominając ani słowem o obniżeniu taryf w pozostałych trzech grupach, w tym dla ponad 8 tys. osób rozliczających się za odbiór ścieków w formie ryczałtowej w obu miastach, dla wszystkich instytucji podległych prezydentowi Otwocka i burmistrzowi Karczewa oraz dla drobnych przedsiębiorców i przemysłu. Z premedytacją nie wspominają o konieczności dostosowania nowych taryf do obowiązujących wyroków sądów administracyjnych, w tym konieczności usunięcia z nich, opłaty za przyłączenie do sieci. Świadome pominięcie tych ważnych informacji wskazuje, że intencją autorów jest kolejny atak na urzędującego prezydenta i spółkę wodociągową.

Fakty są jednoznaczne - poprzednia Rada Miasta we wrześniu 2014r. zatwierdziła cztery stawki opłat za ścieki dla poszczególnych grup odbiorców oraz trzy za wodę (obowiązywały od 2012r.). Nowa Rada najpierw je przedłużyła o pół roku, a następnie zaskarżyła do wojewody mazowieckiego własną decyzję i uchwałę poprzedników. Wojewoda skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który rok później wydał wyrok nakazujący wprowadzenie jednej stawki taryfowej  dla wszystkich za odbiór ścieków i dwóch grup taryfowych za dostawę wody. 10 miesięcy przed wydaniem  tego orzeczenia (w lutym 2016r.) taką samą propozycją do Rady Miasta złożyła spółka OPWiK. Stawka miała być obniżona do poziomu  najniższej ceny pobieranej od indywidualnych odbiorców a więc jednolita i korzystna dla wszystkich.  Koalicyjni radni tę propozycję odrzucili. Każda kolejna próba kończyła się w ten sam sposób. Radni zablokowali również zapisy nawiązujące do kolejnego wyroku WSA, który nakazywał zniesienie opłat za podłączenia nieruchomości do sieci. Decyzja ta  naraziła mieszkańców na ponoszenie bezpodstawnych opłat (246 złotych za każde nowe przyłącze).

Nowe taryfy weszły w życie dopiero 12 grudnia 2017 r. na mocy znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, która pozbawiła radnych kompetencji do uchwalania taryf. Dzień wcześniej podczas Sesji Rady Miasta, radni mogli podjąć decyzję, której konsekwencją byłoby utrzymanie starych stawek, ale tego nie zrobili. Tłumaczenie, że brakowało dokumentów koniecznych do podjęcia decyzji jest niedolną próbą ukrycia własnej niekompetencji. W analogicznej sytuacji (pod koniec 2016 roku), brak wniosku taryfowego - dla tych samych radnych - nie był żadną przeszkodą do podjęcia uchwały w skutek której przedłużono obowiązywanie starych stawek. Nowe przepisy również regulują zasady postępowania w takich sytuacjach. Jeżeli do 11 grudnia włącznie radni nie podjęli żadnej uchwały, to taryfy wchodzą z mocy prawa w życie na następne 180 dni (zapisy ustawy §9 ust.3). Dokładnie opisano jak powinna być procedowana taryfa, która została złożona, ale nie uchwalona przez radnych. Wynika to  wprost z ustawy i nie ma tu miejsca na żadną interpretację prezydenta.

Zarzuty radnych o tym, że prezydent i spółka „przemycili” zmiany podstępem i na pograniczu obowiązującego prawa, traktujemy jako rozpaczliwą próbę ratowania własnego wizerunku i odwrócenia uwagi od faktycznej niekompetencji i żenującej nieznajomość prawa. Informujemy jednocześnie, że działania spółki i organu wykonawczego literalnie wypełniały i wypełniają zapisy starej i nowej ustawy, które w sposób jednoznaczny określają procedurę postępowania.

Z w/w publikacji dowiadujemy się również o całej serii kompletnie bezzasadnych i pozorowanych działaniach „pod publikę” jakie podejmuje grupa radnych. Informują oni, że cyt. „zgodnie z nowymi przepisami 18 grudnia podjęli uchwałę w sprawie przekazania wniosku taryfowego prezydenta według właściwości do prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej tak, aby odgórnie i niezależnie zostały obliczone stawki”. Szczyt  ignorancji względem obowiązującego prawa! Zgodnie z zapisami ustawy to spółka wodociągowa wylicza i przekazuje do zaopiniowania nowe stawki. Nikt odgórnie ich nie wylicza, bo na jakiej podstawie miałby to zrobić? Nowa instytucja - Regionalny zarząd gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jedynie weryfikuje, czy wszystko zostało poprawnie wyliczone a jeżeli nie, wskazuje uchybienia.

Publikacja „Nocna zmiana prezydenta” jest w naszej opinii kompromitacją rady miasta. Powstaje pytanie, czy rzeczywiście jest to stanowisko radnych wszystkich wymienionych pod publikacją klubów, czy jedynie autora tekstu? Pytanie o tyle zasadne, że konstrukcja, styl narracji, poziom manipulacji a nawet oprawa graficzna wskazuje, że najprawdopodobniej stworzyła ją osoba odpowiedzialna za przygotowanie i rozpowszechnienie na dzień przed wyborami samorządowymi w 2014 roku, ulotki szkalującej spółkę oraz prezydenta. Ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma się czemu dziwić, w końcu właśnie rozpoczął się rok wyborczy…

Zarząd OPWiK Sp. z o.o.

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com