Kontakt

Napisz do nas

  TELEFON ALARMOWY

  tel.  (22) 779 48 78

  Biuro Obsługi Klienta

  tel.  (22) 779 42 96

  Zapraszamy w godzinach:

  Poniedziałek      9.00 – 17.00
  Wtorek – Piątek  7.00 – 15.00

  Kasa ZAMKNIĘTA

  Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji Sp. z o.o.

  05-402 Otwock
  Kraszewskiego 1

  Sekretariat Biura Zarządu

  sekretariat@opwik.com
  tel. (22) 299 30 79

  Oczyszczalnia Ścieków

  oczyszczalnia@opwik.pl
  tel. (22) 299 09 81

   Laboratorium

  laboratorium@opwik.com
  tel. (22) 299 35 30

  PSZOK i Sprzedaż Węgla

  pszok@opwik.com
  tel. 669 970 237

  Wóz Asenizacyjny

  asenizacja@opwik.com
  tel. 669 970 237

  Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., adres: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1, 05-402 Otwock;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@opwik.com;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

  Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
  Telefon Alarmowy