Mamy pozwolenie!

Jest pozwolenie na użytkowanie dla zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Otwocku!

 

W dniu 31 stycznia 2018 r. zmodernizowane obiekty oczyszczalni ścieków w Otwocku (w ramach zadania II i III), uzyskały pozwolenie na użytkowanie. Wyeksploatowane urządzenia i przestarzałą technologię zastąpiły nowe rozwiązania technologiczne i nowoczesne urządzenia, zarówno w zakresie gospodarki oczyszczania ścieków, instalacji oczyszczania, przesyłu i magazynowania biogazu jak i poprawienia warunków technicznych oraz warunków BHP w przebudowanych obiektach.

 

W ramach realizacji zadania wybudowano nowy trójfazowy blok biologiczny z dwoma niezależnymi ciągami, stację dmuchaw z urządzeniami do napowietrzania ścieków w reaktorze biologicznym, drugi niezależny ciąg stacji zlewnej do przyjmowania ścieków dowożonych podwyższający efektywność wstępnego podczyszczania ścieków, zbiornik osadu przefermentowanego oraz wykonano kompleksowo nowoczesną instalację biogazową. Do układu technologicznego przywrócono dwa osadniki wtórne wraz z komorami oraz zapewniono możliwość zmagazynowania fali zanieczyszczeń dopływających na oczyszczalnię podczas gwałtownych opadów w zbiorniku retencyjnym. Zautomatyzowany układ odbioru ścieków z wozów asenizacyjnych z nowym układem wizualno-dźwiękowym pozwala na pełną kontrolę ilości i jakości przywożonych ścieków. W celu minimalizacji odziaływania obiektów na środowisko naturalne przebudowane zagęszczacze osadu zostały zhermetyzowane, a powietrze złowonne odprowadzone na biofiltr. Wokół nowych obiektów rozbudowano układ dróg wewnętrznych.

 

Oczyszczalnia ścieków w Otwocku w trakcie modernizacji we wrześniu 2017 roku

 

Zrealizowany kontrakt obejmował również remont pompowni "Ługi" polegający na wykonaniu nowych zabezpieczeń konstrukcji betonów, zamontowaniu nowoczesnych i  energooszczędnych pomp oraz zabezpieczeniu układu na dopływie ścieków poprzez montaż rozdrabniarki. Pompownia wraz z komorą rozprężną zostały zhermetyzowane w celu ograniczenia jej oddziaływania na środowisko. Wykonane obiekty wyposażono w najwyższej klasy, nowoczesne i energooszczędne urządzenia. Dostawcami pracujących na oczyszczalni urządzeń i wyposażenia są renomowane firmy produkcyjne zarówno z terenu Polski jak i innych krajów europejskich oraz USA.

W celu optymalizacji efektywności energetycznej procesów oczyszczania w zakresie intensywności natleniania, recyrkulacji wewnętrznej i zużycia koagulantu stosowanego do chemicznego usuwania fosforu zainstalowano i uruchomiono inteligentny system sterowania procesami technologicznymi RTC (Real Time Control) firmy Hach. Oprogramowanie umożliwia regulację procesu w czasie rzeczywistym w celu pełnego wykorzystania możliwości układu i obniżenia kosztów. Zakres wykonanych prac nie zmienił przepustowości oczyszczalni ścieków (Qdśr.=15.500 m3/d) a jedynie zwiększył efektywność oczyszczania ścieków, w szczególności w zakresie związków biogennych.

Pozytywne zakończenie realizacji kontraktu to efekt współpracy, zrozumienia i dążenia do osiągnięcia zakładanego efektu pomiędzy Inwestorem/Użytkownikiem, Generalnym Wykonawcą, doświadczonymi Podwykonawcami (między innymi: Budolex, ZUH Budosprzęt, POŚ Eko-Comp, Eko-Rozruch Fambud, Hydromax, Intech, PBOiRI Inżynieria, Tomiraf) i Producentami/Dostawcami urządzeń i instalacji (między innymi: Huber, Heymowski, Jafar, Mevapol, Poleko Aparatura, Sigatech, Wilo, Xylem, Zickert).

 

Nowy zbiornik biogazu o pojemności 1000 m3

 

Generalnym Wykonawcą inwestycji była Spółka Ekolog, która swoje pierwsze kroki na rodzimym rynku stawiała ponad trzydzieści lat temu zajmując się budową infrastruktury dla ochrony środowiska. Ekolog w wielu aspektach swojej działalności była w Polsce prekursorem. W roku 1988 oddała do eksploatacji pierwszą kompaktową oczyszczalnię ścieków typu ELA, opartą na własnej innowacyjnej wówczas technologii. Obecnie Spółka propaguje i wdraża nowoczesne, autorskie technologie oraz wysokiej jakości specjalistyczne urządzenia technologiczne.

Firma specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji „pod klucz”, a także działa w roli Generalnego Wykonawcy komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków o zróżnicowanych przepustowościach dobowych. Ekolog oferuje również kompleksowe usługi w zakresie rozwiązań gospodarki odpadami, począwszy od opracowywania planów selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych, poprzez budowę obiektów, zakładów i instalacji segregacji odpadów komunalnych. Firma rozwija technologię produkcji biogazu z odpadów komunalnych i rolniczych, który następnie może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Ekolog z sukcesem działa nie tylko na Polskim rynku, gdzie zrealizował na przestrzeni lat wiele inwestycji ale również jest obecny na Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie, Kirgistanie, Indiach, Chinach i Malezji, Rosji, Rumunii, Bułgarii, czy Turkmenistanie.

 

Dwa nowe osadniki wtórne przebudowane z komór nitryfikacji

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com