Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Otwocku w postaci skratek o kodzie 19 08 01 i zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02 oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu technologicznego w postaci skratek o kodzie 190801 powstającego w Przepompowni ścieków ul. Otwocka w Karczewie

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Otwocku w postaci skratek o kodzie 19 08 01 i zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02 oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu technologicznego w postaci skratek o kodzie 190801 powstającego w Przepompowni ścieków ul. Otwocka w Karczewie

Numer postępowania: 7/2022
Data ogłoszenia postępowania: 12 maja 2022
Termin składania ofert: 20 maja 2022 10:00
Termin otwarcia ofert: 20 maja 2022 10:15
Miejsce składania ofert:

Ofertę, oznaczoną jak w art. 13 SIWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć (przesłać/przekazać) w siedzibie Zamawiającego w Otwocku, ul. Karczewska 48, w Biurze Obsługi Klienta do dnia 20.05.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (j/w). Otwarcie ofert jest jawne.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-Przedmiotu-Zamówienia.pdf
Załącznik-nr-1-do-Wzoru-umowy-Klauzula-RODO.pdf
Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Formularz-ofertowy.docx
Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Wykaz-usług.docx
Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Oświadczenie.docx
Załącznik-nr-6a-do-SIWZ-Wzór-umowy-ZAD-1-skratki.pdf
Załącznik-nr-6b-do-SIWZ-Wzór-umowy-ZAD-2-zawartośc-piaskowników.pdf
Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Grupa-kapitałowa.docx
Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-1.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: jan

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com