Zakup i dostawa wodomierzy do wody zimnej o temp. do 30°C na potrzeby OPWIK sp. z o.o.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Zakup i dostawa wodomierzy do wody zimnej o temp. do 30°C na potrzeby OPWIK sp. z o.o.

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 30 maja 2022
Termin składania ofert: 10 czerwca 2022 10:00
Termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2022 10:15
Miejsce składania ofert:

Ofertę, oznaczoną jak w art. 13 SIWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć (przesłać/przekazać) w siedzibie Zamawiającego w Otwocku, ul. Karczewska 48, w Biurze Obsługi Klienta do dnia 10.06.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (j/w). Otwarcie ofert jest jawne.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie-o-zamówieniu-1.pdf
SIWZ-1.pdf
Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna.pdf
Załącznik-nr-6-do-SIWZ-projekt-umowy.pdf
Załączniki-nr-2-4-5-7-8-do-SIWZ.docx
Wyjaśnienie-i-modyfikacja.pdf
Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-2.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Jan Szala

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com