Ogłoszenie nr 593984-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA OTWOCKA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA OTWOCKA
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14115245600000, ul. Karczewska  48 , 05-400  Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7794296, , e-mail m.staniak@opwik.com, d.weremko@opwik.com, faks 022 7794296 w. 10.
Adres strony internetowej (URL): https://opwik.com/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://opwik.com/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://opwik.com/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
Adres:
Otwockie Przedsiebiorstwo Wodosiągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 05-400 Otwock, ul. Karczewska 48

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA OTWOCKA
Numer referencyjny: 1/2020 N
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dot. „BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA OTWOCKA”. Przedmiotem jest budowa PSZOK wraz z projektem zagospodarowania terenu działki nr geod. 46/14 obr. 129 w Otwocku. 1.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: a) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego we wszystkich branżach, który powinien być wykonany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), wiedzą i sztuką inżynierską w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę; b) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu; c) Wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich branżach, którego elementami składowymi będą: Projekty Wykonawcze; Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno –użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz Załącznika A; Przedmiary robót; Kosztorysy Inwestorskie, wykonane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004r nr 130 poz. 1389) oraz w Załączniku A; 2) Uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń (m. in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia, decyzji wodno-prawnej, opinii ZUDP, zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów) wynikających z zakresu projektu i opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana z uwzględnieniem uzupełniających badań podłoża gruntowego wykonanego przez Wykonawcę w zakresie rozpoznania warunków panujących w podłożu gruntowym; 3) Uzyskanie akceptacji/zatwierdzenia kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 4) Uzyskanie ostatecznej (wykonalnej) decyzji pozwolenia na budowę PSZOK oraz wykonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opracowań wymaganych do realizacji inwestycji między innymi: dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej, projekt usunięcia kolizji i przebudowy z istniejącą infrastrukturą podziemną; 5) Uzyskanie warunków przyłączenia PSZOK do sieci energetycznej lub zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej PSZOK z istniejącej instalacji elektrycznej oczyszczalni ścieków Zamawiającego. Wszelkie uzgodnienia konieczne do wykonania zadania są po stronie Wykonawcy; 6) Uzyskanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi publicznej do PSZOK, zgodnie z zapisami Decyzji Nr 3 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 21 stycznia 2020 r., znak: WPP.6733.64.2019.BS, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy PSZOK dla Miasta Otwocka na części działki nr ew. nr 46/14 w obr. 129 przy ul. Kraszewskiego w Otwocku. 7) Uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów, wykonanie wycinki zgodnie z zapisami decyzji, w tym wykonanie nasadzeń zastępczych, jeśli będą wymagane. 8) Wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia: Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) i załączniku A : INFORMACJE I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO; 9) Przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla obiektu będącego przedmiotem zamówienia; 10) Osiągnięcie efektu oraz parametrów techniczno-technologicznych nie gorszych niż zdefiniowane w PFU; 11) Uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i/lub zawiadomienie PINB o zakończeniu budowy i przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego w pełnym zakresie, z adnotacją organu o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu). 12) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia na zbieranie odpadów dla zakresu opisanego w PFU oraz innych zezwoleń, jeśli są wymagane, związanych z działalnością odpadową PSZOK. 13) Promocja Projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i Załączniku A: INFORMACJE I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO załączonymi do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45222100-0
42900000-5
71220000-6
45111200-0
45111291-4
45200000-9
45233140-2
45330000-9
45315300-1
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-05-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że Wykonawca posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony złotych) złotych, lub że posiada zdolność kredytową na kwotę minimum 2.000.000,00 złotych, lub że łącznie z obydwu w/w źródeł (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) dysponuje kwotą min. 2.000.000,00 złotych. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa: 1) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania porównywalne z przedmiotem zamówienia tj. polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie zakładu służącego odbieraniu odpadów od mieszkańców, z których przynajmniej jeden wykonany był w formule „zaprojektuj i wybuduj” i o wartości brutto nie mniejszej niż 3 mln PLN 2) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo projekty punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zakończonych uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla minimum 3 zadań porównywalne z przedmiotem zamówienia tj. polegające na budowie PSZOK. 3) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Zamawiający wymaga od wykonawców dysponowania w szczególności n/w osobami: a) minimum 1 osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa , co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi oraz, wpis na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz posiadającą doświadczenie zawodowe, tj. osoba ta była kierownikiem budowy co najmniej jednego zakończonego zadania polegającego na budowie przebudowie lub rozbudowie PSZOK i wartości co najmniej 2.000.000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100). b) minimum 1 osobą, która będzie wiodącym projektantem I, pełnić będzie funkcję Kierownika Zespołu Projektowego (Głównego Projektanta) posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz wpis na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz posiadającą doświadczenie zawodowe, tj. osoba ta była projektantem na co najmniej jednym zadaniu obejmującym swym zakresem wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę co najmniej jednego zakończonego zadania polegającego na budowie lub przebudowie PSZOK i wartości co najmniej 2.000.000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100). c) minimum 1 osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instancyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wpis na listę właściwej Izby Samorządu. d) minimum 1 osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wpis na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego e) minimum 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót drogowych, posiadającą: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wpis na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 2. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1-3. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1-3 składa odpowiednio do punktu dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: w przypadku potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu za pomocą dokumentu informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającego wysokość zdolności kredytowej Wykonawcy, ww. dokument musi jednoznacznie potwierdzać fakt posiadania zdolności kredytowej określonej (wymaganej) wysokości, a nie fakt posiadania przez Wykonawcę np. uprzednio przyznanego kredytu. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat – dla robót i 3 lat – dla projektów, przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, a dla robót należy wskazać, które zostały wykonane formule „zaprojektuj i wybuduj” (w przedmiotowym postępowaniu w wykazie należy wskazać roboty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania zdolności technicznej i zawodowej), 3. Dowody określające czy roboty budowlane o których mowa w pkt 2 zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 4. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw – posiadające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga składania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów dotyczących potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oryginał dokumentu zabezpieczenia wadialnego, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, załączy do oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdego z w/w podmiotów. 2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. Przykładowy wzór formularza zobowiązania stanowi załącznik do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) Wzór oświadczenia określony jest w zał. do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający ustala wadium w wysokości: 66 451,14 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 14/100) złotych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 80,00
Okres udzielonej gwarancji jakości 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany do umowy mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy: a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych części robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy (zapisy lit. a stosuje się odpowiednio do pozostałych sytuacji określonych w niniejszym punkcie). Podstawę dla zaniechania robót, robót zamiennych lub dodatkowych stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym kierownika budowy, Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji, b) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT (zmiana dot. będzie zmiany wynagrodzenia z uwzględnieniem znowelizowanej stawki, w zakresie robót realizowanych po wejściu w życie przedmiotowej zmiany stawki podatku), c) w przypadku gdy w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, lub gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania PFU nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonym do SIWZ PFU stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. 2) terminu wykonania zamówienia: a) jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy (wydłużenie terminu nie może być dłuższe niż okres konieczny do realizacji w/w prac i robót), b) jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego lub zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” lub wymogów środowiskowych, lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych, d) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy, e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji bądź innych przeszkód (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne itp.), f) w przypadku niezawinionego przez żadną ze stron umowy przedłużenia się procedur prawnych, administracyjnych, działań gestorów sieci itp. Uwaga: Wydłużenie terminu może nastąpić maksymalnie o okres odpowiadający odpowiednio okresowi trwania niesprzyjających warunków bądź okres konieczny do usunięcia przeszkód faktycznych, prawnych, administracyjnych itp. będących przesłanką do wydłużenia terminu. 2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, może nastąpić również w n/w przypadkach: a) Ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż: - Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie, a także przepisy znane (opublikowane) w terminie poprzedzającym termin składania ofert (w tym w szczególności przepisy regulujące wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w spawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej). Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może być konsekwencją jedynie zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego bądź minimalnej stawki, dot. osób z wynagrodzeniem minimalnym, które to osoby uczestniczą w realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie określonego aktu prawnego zwiększającego wysokość minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki, o ile treść w/w aktu nie była znana w chwili upływu ostatecznego terminu składania ofert, - ciężar dowodowy dot. udokumentowania wyżej wymienionych okoliczności potwierdzających, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy, a ewentualna kwota o którą zwiększy się jego wynagrodzenie, nie może przekraczać kwot dot. waloryzacji, b) Ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem, iż: - Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie a także przepisy znane (opublikowane) w terminie poprzedzającym termin składania ofert, - ciężar dowodowy dot. udokumentowania okoliczności potwierdzających, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy, a ewentualna kwota o którą zwiększy się jego wynagrodzenie, nie może przekraczać kwot dot. waloryzacji, c) zmian w prawie w zakresie dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiana tego typu nastąpi udokumentowanym przez Wykonawcę zakresie mającym wpływ na koszty zamówienia. d) niedopuszczalne są wszelkie próby dot. dokonania bezpodstawnego wzbogacenia się Wykonawcy w kontekście waloryzacji (o których mowa w lit. a-c i zwiększenia wynagrodzenia umownego z tytułu wykonania niniejszego zamówienia publicznego, np. zgłaszanie osób niezaangażowanych bezpośrednio w wykonanie przedmiotowego zamówienia, lub osób, których przedmiot obowiązków wynikający z umów o pracę których dot. waloryzacja, nie wskazuje jednoznacznie, iż zaangażowanie w realizację przedmiotowego zamówienia, było ich podstawowym zadaniem pracowniczym. 3. Inne zmiany dot. niemożliwych do przewidzenia okoliczności jak np. zmiana kierownika budowy, kierowników robót (choroby, przypadki losowe utrata uprawnień itp.), może nastąpić jedynie po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego bez konieczności podpisywania aneksów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH