Współpraca z WFOŚ

Dziewięć pożyczek udzielonych w ciągu siedmiu lat przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoliło Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji na wykonanie niezbędnej modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Bez tej dźwigni finansowej dostosowanie procesu oczyszczania ścieków do najwyższych europejskich standardów byłoby niemożliwe. Osiem pożyczek na łączną kwotę ponad 14 mln zł spółka w całości już spłaciła i skorzystała z przysługującego jej prawa do umorzeń w wysokości ok. 2,6 mln. zł. Środki te, zwiększające majątek przedsiębiorstwa przeznaczone zostały na kolejne ważne projekty.

Wszystkie inwestycje związane z modernizacją oczyszczalni ścieków udało się zrealizować z sukcesem dzięki pożyczkom z WFOŚiGW. Bez unijnego wsparcia znacznie trudniej było nam realizować konieczne inwestycje związane z przebudową przestarzałych obiektów oraz wymianą wyeksploatowanych urządzeń i układów technologicznych na nowoczesne – wyjaśnia Mieczysław Kostyra, prezes OPWiK – Cały projekt dotyczący oczyszczalni ścieków, musieliśmy podzielić na kilka etapów, żeby realizować najpilniejsze zadania. Bez kolejnych pożyczek z WFOŚiGW nie dalibyśmy rady tego zrobić. Na szczęście nasza współpraca układa się bardzo dobrze.

Pierwszą pożyczkę OPWiK otrzymało pod koniec grudnia 2010 r na budowę układu kogeneracyjnego (przetwarzającego biogaz na energię elektryczną i cieplną) na terenie oczyszczalni, a potem były kolejne m.in. na zakup samochodu specjalistycznego, instalacji do zagęszczania osadu nadmiernego, kolejnych agregatów prądotwórczych, remont obiektów oraz wymianę urządzeń odwadniania osadu, piaskownika, osadników wstępnych i wtórnych. Ostatnią pożyczkę w wysokości ponad 14 mln zł. spółka uzyskała w czerwcu 2017 roku na wykonanie największego zakresu zadań na terenie oczyszczalni.

- Dzięki tym środkom mogliśmy wybudować trójfazowy blok biologiczny z dwoma niezależnymi ciągami - wylicza prezes OPWiK - stację dmuchaw z nowoczesnymi urządzeniami do napowietrzania ścieków w reaktorze biologicznym oraz kilka innych inwestycji, które zapewniły nam redukcję związków biogennych i oczyszczanie ścieków na europejskim poziomie. Przestarzałą technologię zastąpiły nowoczesne rozwiązania technologiczne, również w zakresie instalacji przesyłu i magazynowania biogazu. Ostatnią transzę pożyczki spółka otrzymała niedawno, po spełnieniu końcowego warunku zawartej umowy, czyli po dostarczeniu wystawionego 30 stycznia pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni. Sukces całego projektu zawdzięczamy WFOŚiGW. Jesteśmy bardzo wdzięczni zarządowi Funduszu, za udzielenie tak cennego wsparcia.

 

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Otwocku

 

- Rozliczyliśmy się już całkowicie z generalnym wykonawcą - dodaje Mieczysław Kostyra. - Firma EKOLOG uregulowała też wszystkie należności wobec podwykonawców. Nie mamy zatorów płatniczych w stosunków do podmiotów, które były zaangażowane w nasz projekt. Zawsze bardzo rzetelnie wywiązujemy się ze wszystkich zobowiązań wobec naszych partnerów. Doskonałym przykładem jest właśnie WFOŚiGW, gdzie nigdy nie spóźniliśmy się ze spłatą żadnej raty udzielonych nam pożyczek.

Niestety w tej historii jest również ciemna strona. Próby sięgania po unijne dotacje były torpedowane przez grupę radnych tzw. koalicji skupionych wokół przewodniczącego Rady Miasta oraz współpracujące z nimi stowarzyszenie „Zielony Kasztel”. Osobiste animozje i niechęć do prezydenta, którego nie udało się odwołać podczas referendum w 2016 r., przełożyły się na ogromne starty dla miasta i jego mieszkańców. Lawina skarg i protestów kierowana do instytucji udzielających unijnego wsparcia, przedłużała postępowania i w konsekwencji mogła mieć wpływ na utratę bezzwrotnych dotacji w zawrotnej kwocie ponad 50 mln. zł. (to równowartość trzyletniego budżetu inwestycyjnego całego miasta Otwock).

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pomimo utraty tych możliwości, poradziło sobie z realizacją ogromnego zakresu zadań inwestycyjnych. Co więcej, zobowiązania finansowe nie wpłynęły negatywnie na kondycję finansową spółki. Nie zmieni tego również kolejna pożyczka z WFOŚIGW na dokończenie ostatniego zadania  realizowanego na terenie oczyszczalni ścieków, które obejmuje m.in. modernizacje komór fermentacyjnych i odwadnianie osadu. Pozwoli to na znaczne zwiększenie produkcji energii elektrycznej z biogazu na potrzeby oczyszczalni ścieków i dalszą optymalizację kosztów działalności przedsiębiorstwa. Co bardzo ważne – szczególnie dla Otwocka -produkcja zielonej energii wpisuje się doskonale w założenia rządowej strategii odpowiedzialnego rozwoju i walki ze smogiem.

Jolanta Czudak - Tomaka

Serwis Liderzy Innowacyjności / Dziennik Gazeta Prawna

 

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com