Artykuł informacyjny o budowie PSZOK dla miasta Otwocka

Nowoczesny PSZOK dla mieszkańców Miasta Otwocka

Na ukończeniu jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Miasta Otwocka. Ta nowoczesna instalacja, o koszcie całkowitym Projektu w wysokości 4 863 827,90 zł i kosztach kwalifikowanych 3 986 730,00 zł jest w 85 proc. sfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dzięki przyznanej beneficjentowi Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.  dotacji  w wysokości 3 388 720,50 zł.

PSZOK jest przeznaczony do bezpiecznego dla środowiska i ludzi postępowania z odpadami, zbierania odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców Miasta Otwocka. Zastosowane rozwiązania mają na celu zapewnienie bezpiecznego i wygodnego dla mieszkańców odbioru odpadów komunalnych.

Otwarcie nowego PSZOK-u planowane jest w sierpniu br.  Początkowo będzie on czynny dwa razy w tygodniu, w piątki w godzinach 12.00 – 20.00 i w soboty  8.00 – 16.00. Czas pracy będzie dostosowany do potrzeb mieszkańców.

Nowy PSZOK powstaje z inicjatywy prezydenta Otwocka Jarosława Margielskiego na wniosek OPWiK, aby mieszkańcy mieli lepszą dostępność do punktu selektywnej zbiórki odpadów ze wszelkimi udogodnieniami. Miasto Otwock uniezależni się od zewnętrznych podmiotów, które dotychczas realizowały to zadanie. Co ważne, mieszkańcy będą mogli przywozić także styropian budowlany, pochodzący z wykonywanych przez nich remontów, co dotychczas było problematyczne.

Nowoczesna instalacja jest zlokalizowana na terenie OPWiK przy ul. Kraszewskiego 1. Generalnym wykonawcą inwestycji firma MTM Budownictwo  Sp. z o.o. z Tarnowa. Budowa PSZOK-u jest na etapie kończenia prac budowlanych. Wykonane zostały rampa z zadaszeniem, boksy na odpady, magazyn i warsztat, wiatę edukacyjną. Wykonano nawierzchnię placu z chodnikami i zjazd z ulicy Kraszewskiego na teren PSZOK-u.

Obecnie trwają dostawy kontenerów, prasokontenerów, wyposażenia magazynów, warsztatu i biurowego budynku kontenerowego z salą edukacyjną. Teren wokół został uporządkowany i  zagospodarowany, wykonano też nasadzenia drzew i urządzono zieleń.

PSZOK będzie pełnił też dodatkowo funkcję edukacyjną i informacyjną (na terenie znajdują się elementy edukacyjne i tablice informacyjne) na temat:

  • zasad funkcjonowania PSZOK i sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz dalszych etapów zagospodarowania odpadów komunalnych,
  • zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym np. odbiór przedmiotów nadających się do ponownego użycia, kompostowania odpadów w przydomowych kompostownikach.

Jak podkreśla prezydent Jarosław Margielski własny PSZOK wybudowany dzięki funduszom unijnym, ograniczy w budżecie Otwocka koszty funkcjonowania tej instalacji, zwiększy jakość usługi i dostępność dla mieszkańców, ale przede wszystkim będzie pełnił też funkcję edukacji ekologicznej. Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na ograniczenie powstawania tzw. „dzikich wysypisk”, przez co wymiernie przyczyni się do poprawy jakości środowiska, a tym samym warunków życia mieszkańców Otwocka.

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com