buduję przyłącze

Formalności przy budowie przyłączy wody i kanalizacji

Inwestor we własnym zakresie wybiera firmę wykonawczą wraz z kierownikiem robót z uprawnieniami wykonawczymi sanitarnymi, która w imieniu inwestora wykonuje wszelkie czynności formalne związane z OPWiK Sp. z o.o. z budową przyłącza.

KROK 1

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełnione zgłoszenie rozpoczęcia robót odpowiednio dla przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Zgłoszenia należy dokonać na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Jednocześnie ze zgłoszeniem Wykonawca zleca służbom Przedsiębiorstwa kontrolę wykonania robót.

Do zgłoszenia należy załączyć:

1.1. wypełnione i podpisane oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

1.2. wypełnione i podpisane dwa egzemplarze umowy przyłączeniowej do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej,

1.3. wypełniony i podpisany Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości lub jej części.

Uwaga: Treść umowy znajduje się w zakładce formularze i wnioski.

Dodatkowo w przypadku budowy przyłącza wodociągowego:

1.4. uzupełniony Wniosek o montaż wodomierza na przyłączu wodociągowym,

1.5. uzupełnione Zlecenie wykonania bakteriologicznych badań wody (jeżeli wybrano Laboratorium OPWiK Sp. z o.o. do ich wykonania).

1.6. uzupełniony Wniosek o zawarcie umowy z OPWiK Sp. z o.o.

Wykonanie bakteriologicznych badań wody jest odpłatne zgodnie z cennikiem OPWiK Sp. z o.o.

Dodatkowo w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego:

1.7. jeżeli zdecydowano się na wybór studzienki o mniejszej średnicy niż w dokumentacji projektowej – uzupełnione Oświadczenie o studzience rewizyjnej mniejszej średnicy.

Uwaga: W przypadku złożenia niekompletnego zestawu załączników do zgłoszenia, OPWiK Sp. z o. o. w formie pisemnej wezwie wykonawcę do uzupełnień i wstrzyma wydanie karty do momentu skompletowania.

KROK 2

Wykonawca/Kierownik robót odbiera kartę przebiegu robót.

2.1 Kierownik robót zobowiązany jest uzupełnić kartę przebiegu robót o wpisy dotyczące budowy.

 

KROK 3

Podczas budowy należy zgłosić do Zespołu ds. Uzgodnień i Nadzoru i/lub Działu Eksploatacji Sieci, telefonicznie (22) 779 42 96 lub osobiście odbiór przyłącza przed zasypką.

3.1 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wpisy do karty przebiegu robót dokonane przez przedstawiciela służb Przedsiębiorstwa dotyczące budowy przyłącza.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 60 dni od daty zakończenia budowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wykonane przyłącze do odbioru końcowego. Uwaga: W przypadku przekroczenia powyższego terminu lub więcej niż 10 nierozliczonych przyłączy OPWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy współpracy z Wykonawcą do momentu uregulowania rozliczeń.

KROK 4

Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego należy załączyć:

4.1. uzupełnioną o wpisy Kartę przebiegu robót,

4.2. dwa uzupełnione Protokoły ostatecznego odbioru końcowego,

4.3. inwentaryzację geodezyjną przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,

4.4. Oświadczenie kierownika robót,

4.5. oryginalne badania wody wykonane przez akredytowane laboratorium (w przypadku budowy przyłączy wodociągowych),

4.6. protokół od Zarządcy Drogi o doprowadzeniu nawierzchni do stanu pierwotnego lub projektowanego (w przypadku prac prowadzonych w drodze gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej,

4.7. w razie dokonania ewentualnych zmian w trakcie budowy względem projektu – szkic zdawczo-odbiorczy.

 

Uwaga: W przypadku złożenia niekompletnego zestawu załączników, Otwockie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w formie pisemnej wezwie wykonawcę do ich uzupełnień i wstrzyma odbiór końcowy przyłącza do momentu skompletowania dokumentacji.

 

KROK 5

Inwestycję uznaje się za zakończoną po umówionej pracownikiem Zespołu ds. Uzgodnień i Nadzoru, Przedstawicielem Wykonawcy, Kierownikiem robót oraz Inwestorem wizji w terenie (odbiór końcowy) na podstawie której, Przedstawiciel OPWiK Sp. z o.o. sporządza protokół odbioru końcowego.

Uwaga: Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości lub jej części nie jest ostatecznym dokumentem świadczącym o zakończeniu inwestycji.

 

KROK 6

Na Podanie Inwestora o wydanie potwierdzenia odbioru przyłącza Przedsiębiorstwo może sporządzić Potwierdzenie Odbioru przyłącza, które jest odpłatne zgodnie z cennikiem OPWiK Sp. z o.o.

Telefon Alarmowy