...

Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miasta Otwocka” nr POIS.02.02.00-00-0007/19 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

W dniu 10.02.2021r. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawarło umowę z firmą MTM Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla inwestycji „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka”

Termin zakończenia inwestycji i tym samym termin wykonania całości przedmiotu zamówienia został określony na 16 maja 2022r.

PSZOK – punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

 

W dniu 22 maja 2019r. Rada Miasta Otwocka podjęła uchwałę Nr XI/89/19 w sprawie powierzenia Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku zadania własnego Miasta Otwocka dotyczącego budowy, prowadzenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W dniu 28 maja 2019r. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wystąpiła o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności.

W dniu 05.08.2020r. pomiędzy Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  podpisana została umowa o dofinansowanie  przedsięwzięcia w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka” nr POIS.02.02.00-00-0007/19 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Koszt całkowity projektu: 4 863 827,90.

Wydatki kwalifikowane : 3 986 730,00.

Wnioskowane dofinansowanie  3 388 720,50, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych.

Kwota dotacji 3 388 720,50.

PSZOK dla miasta Otwocka będzie zlokalizowany przy ulicy Kraszewskiego 1, w pobliżu  Oczyszczalni Ścieków w Otwocku. Powierzchnia terenu przeznaczona na potrzeby PSZOK wynosi ok. 4 000 m2. Docelowa powierzchnia zostanie określona w opracowywanej dokumentacji projektowej.

Zakres projektu składa się z zadań:

         Zaprojektowanie i budowa PSZOK (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prace budowlane i montażowe) oraz wyposażenie PSZOK – dostawa urządzeń i maszyn,

         Nadzór.

         Promocja projektu,

         JRP.

 

Realizacja projektu przyczynia się w bardzo pozytywny sposób do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego poprzez realizację europejskiej polityki w dziedzinie gospodarki odpadami. Jego głównym celem jest rozbudowa systemu gospodarowania odpadami w skali ponadregionalnej.

 

Efektami ekologicznymi budowy PSZOK-u będą:

1) racjonalizacja systemu gospodarki odpadami, w tym m. in. zapewnienie właściwej infrastruktury do zbierania odpadów komunalnych,

2) zapewnienie kompleksowości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy, poprzez uzupełnienie istniejącego systemu i zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom gminy do PSZOK-u nowoczesnego, przyjaznego mieszkańcom, który poprzez dodatkowe funkcje, ułatwienia oraz atrakcyjną formę winien zwiększyć liczbę mieszkańców korzystających z tego rozwiązania. PSZOK, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewni łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy, także osobom niepełnosprawnym. W PSZOK przyjmowanie będą wszystkie frakcje i rodzaje odpadów wskazane w obowiązujących przepisach oraz dodatkowe frakcje odpadów komunalnych, z których pozbyciem się mieszkańcy gminy mogą mieć problem, a których ustawodawca nie wskazał wprost w obowiązujących przepisach,

3) zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i przygotowanie odpadów do ponownego użycia oraz zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie,

4) zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów problemowych: powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, ZSEE, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także zużytych opon oraz odpadów opakowaniowych,

5) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania,

6) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Punkt będzie  zlokalizowany na powierzchni zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, magazyn itd., wyposażony w pojemniki dostosowane do gromadzenia odpadów zielonych z ogrodów i parków, papieru i tektury, odpadów opakowaniowych ze szkła z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe, tworzyw sztucznych i metali, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlano-remontowych, wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych itd.).

Będzie to teren ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

 

W punkcie gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zawierających azbest. Zbierane i magazynowane będą: – inne niż niebezpieczne odpady komunalne, – odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (odpady komunalne), – przedmioty przeznaczone do ponownego użycia.

 Zbierane i magazynowane będą następujące frakcje odpadów:

1) odpady wielkogabarytowe

2) opony samochodów osobowych i jednośladów

3) odpady zielone

4) odpady budowlane i remontowe (w szczególności gruz betonowy i zmieszane odpady z budowy)

5) drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa

6) styropian opakowaniowy

7) styropian budowlany

8) papier i tektura

9) metale

10) szkło opakowaniowe

11) szkło inne niż opakowaniowe (w tym szkło płaskie – okienne)

12) tworzywa sztuczne (opakowaniowe)

13) tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe)

14) odzież i tekstylia

15) opakowania wielomateriałowe

16) popioły

17) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

W PSZOK będą też zbierane odpady niebezpieczne z gospodarstw, dla których przewidziano oddzielny magazyn.

Zbierane będą następujące frakcje:

1) akumulatory       2) baterie         3) lampy fluorescencyjne      4) przeterminowane leki

5) termometry rtęciowe        6) rozpuszczalniki      7) kwasy      8) oleje i tłuszcze inne niż jadalne

9) opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi  10) drewno impregnowane (jako odpad niebezpieczny)   11) środki ochrony roślin   12) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice  13) detergenty

 

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkańcy przynieść będą mogli odpady i przedmioty nadające się do ponownego użycia. Przedmioty niewymagające napraw będą zbierane w wydzielonym magazynie i odbierane przez zainteresowanych mieszkańców. Odpady i przedmioty wymagające drobnych napraw lub czyszczenia poddawane będą tym procesom w punkcie przygotowaniu do ponownego użycia w celu przywrócenia im wartości użytkowych. Powyższe dotyczy przede wszystkim odpadów wielkogabarytowych oraz odzieży.

PSZOK nie będzie przyjmował odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorców (np. odpady remontowo-budowlane, zużyte oleje i materiały filtracyjne, itp.) oraz odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Odpady przyjmowane będą bezpłatnie od mieszkańców z terenu danej gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na terenie PSZOK będzie zorganizowana ścieżka edukacyjna z przeznaczoną dla celów  edukacyjnych altaną. Prezentacje i szkolenia edukacyjne dla mieszkańców i szkół będą prowadzone w sali edukacyjnej zlokalizowanej w budynku socjalno – biurowym PSZOK. Budynek wyposażony będzie w instalację fotowoltaiczną.

 

Uwaga: wykorzystano materiały z PFU opracowanego przez Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska; CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. J.; ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp.; www.codex.pl

 

Budynek socjalno-biurowy z salą edukacyjną ( przykładowy).

Plan zagospodarowania PSZOK dla miasta Otwocka ( założenia koncepcyjne )

Telefon Alarmowy Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.