Informacje dla firm asenizacyjnych

Stacja zlewna na terenie oczyszczalni  ścieków w Otwocku została uruchomiona w grudniu 2000 roku. Początkowo wyposażona w dwa stanowiska rzutowe, następnie rozbudowana do czterech. Ostatnia modernizacja została zakończona 31 stycznia 2018 r. Stacja wyposażona jest w sitopiaskowniki i urządzenia zabezpieczające ich pracę: łapacze kamieni i maceratory. Urządzenia stacji zlewnej umieszczone są w starym zmodernizowanym budynku oraz nowo dobudowanym budynku. Stacja przyjmuje ścieki tylko od klientów posiadających odpowiedni identyfikator, jest w pełni automatycznym, działającym bezobsługowo urządzeniem do przyjmowania nieczystości płynnych z wozów asenizacyjnych. Nie wymaga ciągłego nadzoru. Po zapięciu węża  asenizacyjnego i przyłożeniu identyfikatora, w stacji otwiera się zasuwa i następuje kontrolowany zrzut nieczystości. Przy każdorazowej próbie uruchomienia stacji za pomocą identyfikatora następuje rozpoznanie przewoźnika i sprawdzenie, czy dany klient może zrzucać ścieki. Podczas zrzutu ścieków mierzone i uśredniane są parametry fizykochemiczne (pH, temperatura, przewodność) oraz zliczana jest objętość dostarczonych ścieków. Po zakończeniu spustu zasuwa zamknie się i uruchomi się płukanie naczynia pomiarowego. W tym samym czasie drukuje się kwit informacyjny dla klienta a dane o dostawie rejestrowane są w systemie komputerowym dyspozytorni głównej.

 

Budynki stacji zlewnej

 

Zasuwy w układzie odbioru ścieków są napędzane pneumatycznie. Źródłem sprężonego powietrza, dla każdej z zasuw jest kompresor. Układ pomiarowy jest podłączony poprzez zawór elektromagnetyczny i zawór antyskażeniowy z instalacją wodociągową. Po spuście każdej porcji ścieków następuje płukanie układu.

W chwili zrzutu ścieków może być pobrana próbka ścieków przez specjalne urządzenie (próbkopobierak) – po jednym dla każdego układu odbioru ścieków. Próbki badane są przez akredytowane laboratorium OPWiK Sp. z o.o.

Praca każdego układu odbioru ścieków odbywa się automatycznie poprzez programowalny sterownik umieszczony w pomieszczeniu stacji. Dodatkowo informacje o pracy układu odbioru ścieków są transmitowane do centralnego układu sterowania pracą oczyszczalni, umożliwiającego również rejestrację i raportowanie ilości i jakości ścieków oraz przewoźników.

Od 20/02/2016 cena dowożonych ścieków bytowych wynosi

10,90 zł / 1m3

  

Instrukcja obsługi stacji zlewnej

 

Wnętrze stacji zlewnej

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STACJI ZLEWNEJ ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

 1. Stacja zlewna czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 – 22.00.
 2. Stacja zlewna podlega okresowym przeglądom technicznym i będzie na ten czas wyłączana.
 3. Terminy przeglądów technicznych będą podawane użytkownikom w komunikatach wywieszonych na stacji zlewnej, w miejscach widocznych, na co najmniej 7 dni przed wymaganym przeglądem technicznym.
 4. Teren stacji zlewnej, placu manewrowego jest monitorowany i rejestrowany przez kamery przemysłowe.
 5. Odbiór ścieków na stacji zlewnej następuje na podstawie identyfikatora elektronicznego (karty), przypisanego do każdego z osobna pojazdu asenizacyjnego.
 6. Pojazdy asenizacyjne mogą być opróżniane grawitacyjnie lub pod wpływem małego nadciśnienia wytworzonego przez pompę. Nadciśnienie wytwarzane przez pompę powinno być dostosowane do prędkości przepływu umożliwiającego prawidłowy zrzut ścieków.
  W czasie każdorazowego zrzutu ścieków następuje kontrola prędkości zrzucanych ścieków wprowadzanych do urządzeń stacji zlewnej. Przekroczenie prędkości przepływu jest sygnalizowane na punkcie zrzucania ścieków (w momencie przekroczenia zapali się czerwona lampa sygnalizacyjna). Zrzucający ścieki musi obniżyć w pojeździe asenizacyjnym ciśnienie pracy pomp w celu prawidłowej kontynuacji zrzutu ścieków. W przypadku braku działania albo awarii systemu pomiaru prędkości przepływu zrzutu ścieków lub sygnalizacji alarmowej warunki zrzutu ścieków należy każdorazowo uzgodnić z obsługą stacji zlewnej.
 7. W czasie zrzutu ścieków należy obserwować światła sygnalizacyjne umieszczone
  na budynku stacji zlewnej oraz stosować się do poleceń pojawiających się
  na wyświetlaczu szafy sterowniczej:
  Światło zielone – oznacza prawidłowy zrzut ścieków.
  Światło pomarańczowe – oznacza, że zrzucane ścieki mają przekroczone parametry pH lub przewodności.
  Światło czerwone – oznacza przekroczenie prędkości zrzutu.
 8. Po każdorazowym zrzucie ścieków należy pobrać wydruk, na którym identyfikowany jest pojazd asenizacyjny (data, godzina, numer pobranej próby, klasa ścieków, ilość i jakość dostarczonych ścieków).
 9. ZABRANIA SIĘ opróżniania pojazdów asenizacyjnych pod wpływem zbyt dużego nadciśnienia wytworzonego przez pompę pojazdu asenizacyjnego.
 10. ZABRANIA SIĘ zrzutu ścieków dowożonych zawierających odpady niebezpieczne wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923 ze zm.).
 11. ZABRANIA SIĘ zrzutu ścieków dowożonych o konsystencji osadu, tłuszczy oraz wód pochodzących z odwiertów.
 12. ZABRANIA SIĘ odłączania pojazdu asenizacyjnego podczas zrzutu ścieków dowożonych. W przypadku niezastosowania się do powyższego może zostać zastosowana blokada zrzutu na czas 30 min.
 13. Pojazdy asenizacyjne dostarczające ścieki do stacji zlewnej zobowiązane do stosowania na wężach asenizacyjnych ssących koszy.
 14. Po zrzucie ścieków węże asenizacyjne należy odłożyć w miejsce do tego przeznaczone, tzn. na podpórki znajdujące się przy stacji zlewnej.
 15. ZABRANIA SIĘ mycia i czyszczenia pojazdów asenizacyjnych w obrębie stacji zlewnej.
 16. ZABRANIA SIĘ parkowania pojazdów asenizacyjnych w miejscach do tego nie przeznaczonych, tzn. nie należy najeżdżać na kratki ściekowe oraz na obrzeża basenu odwadniającego.
 17. Firma asenizacyjna powinna na bieżąco aktualizować swój tabor asenizacyjny ze względu na system monitorowania tablic rejestracyjnych. W przypadku braku numeru rejestracyjnego w systemie, szlaban nie otworzy się.
 18. Odpowiedzialność za szkody ponoszone będą na zasadach kodeksu cywilnego.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com