...

Informacje dla firm asenizacyjnych

Stacja zlewna na terenie oczyszczalni  ścieków w Otwocku została uruchomiona w grudniu 2000 roku. Początkowo wyposażona w dwa stanowiska rzutowe, następnie rozbudowana do czterech. Ostatnia modernizacja została zakończona 31 stycznia 2018 r. Stacja wyposażona jest w sitopiaskowniki i urządzenia zabezpieczające ich pracę: łapacze kamieni i maceratory. Urządzenia stacji zlewnej umieszczone są w starym zmodernizowanym budynku oraz nowo dobudowanym budynku. Stacja przyjmuje ścieki tylko od klientów posiadających odpowiedni identyfikator, jest w pełni automatycznym, działającym bezobsługowo urządzeniem do przyjmowania nieczystości płynnych z wozów asenizacyjnych. Nie wymaga ciągłego nadzoru. Po zapięciu węża  asenizacyjnego i przyłożeniu identyfikatora, w stacji otwiera się zasuwa i następuje kontrolowany zrzut nieczystości. Przy każdorazowej próbie uruchomienia stacji za pomocą identyfikatora następuje rozpoznanie przewoźnika i sprawdzenie, czy dany klient może zrzucać ścieki. Podczas zrzutu ścieków mierzone i uśredniane są parametry fizykochemiczne (pH, temperatura, przewodność) oraz zliczana jest objętość dostarczonych ścieków. Po zakończeniu spustu zasuwa zamknie się i uruchomi się płukanie naczynia pomiarowego. W tym samym czasie drukuje się kwit informacyjny dla klienta a dane o dostawie rejestrowane są w systemie komputerowym dyspozytorni głównej.

Zasuwy w układzie odbioru ścieków są napędzane pneumatycznie. Źródłem sprężonego powietrza, dla każdej z zasuw jest kompresor. Układ pomiarowy jest podłączony poprzez zawór elektromagnetyczny i zawór antyskażeniowy z instalacją wodociągową. Po spuście każdej porcji ścieków następuje płukanie układu.

W chwili zrzutu ścieków może być pobrana próbka ścieków przez specjalne urządzenie (próbkopobierak) – po jednym dla każdego układu odbioru ścieków. Próbki badane są przez akredytowane laboratorium OPWiK Sp. z o.o.

Praca każdego układu odbioru ścieków odbywa się automatycznie poprzez programowalny sterownik umieszczony w pomieszczeniu stacji. Dodatkowo informacje o pracy układu odbioru ścieków są transmitowane do centralnego układu sterowania pracą oczyszczalni, umożliwiającego również rejestrację i raportowanie ilości i jakości ścieków oraz przewoźników.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STACJI ZLEWNEJ ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

 1. Regulamin odbioru nieczystości ciekłych, określa warunki dostarczania i zrzutu nieczystości ciekłych do instalacji stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1.
 2. Wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej ścieków dowożonych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku zwanym dalej „Usługodawcą”, a dostawcą nieczystości ciekłych zwanym dalej „Usługobiorcą”.
 3. Określenia zawarte w Regulaminie:
  1. Usługodawca – Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku 05-400 Otwock ul. Karczewska 48;
  2. Usługobiorca – Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
  3. Wytwórca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, gromadzący nieczystości ciekłe przemysłowe w zbiornikach bezodpływowych;
  4. Nieczystości ciekłe – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
  5. Nieczystości ciekłe bytowe – nieczystości ciekłe z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, powstające w wyniku metabolizmu ludzkiego i funkcjonowania gospodarstw domowych;
  6. Nieczystości ciekłe przemysłowe – nieczystości ciekłe powstałe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  7. Oczyszczalnia ścieków – oczyszczalnia ścieków prowadzona przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku 05-400 Otwock ul. Kraszewskiego 1;
  8. Stacja zlewna – instalacja służąca do odbioru nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi, zlokalizowana na terenie Oczyszczalni ścieków w Otwocku;
  9. Pojazd asenizacyjny – specjalistyczny pojazd przystosowany do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
  10. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą bądź Usługodawcą i Wytwórcą na wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej;
  11. Identyfikator – element identyfikujący Usługobiorcę lub Wytwórcę umożliwiający zrzut nieczystości ciekłych do stacji zlewnej;
  12. Próbopobierak – urządzenie stacjonarne usytuowane przy stacji zlewnej służące do poboru prób nieczystości ciekłych.
 4. Stacja zlewna czynna jest: poniedziałek – sobota w godzinach 5.00 – 24.00; niedziela w godzinach 06:00 – 14:00.
 5. Teren stacji zlewnej, placu manewrowego jest monitorowany i rejestrowany przez kamery przemysłowe.
 6. Wjazd na teren placu manewrowego stacji zlewnej ścieków dowożonych możliwy jest po uprzedniej weryfikacji tablic rejestracyjnych pojazdu asenizacyjnego przez automatyczny system monitoringu (wymagane zatrzymanie pojazdu w wyznaczonym miejscu na co najmniej 5 sekund).
 7. Usługobiorca lub Wytwórca powinni na bieżąco aktualizować swój tabor asenizacyjny ze względu na system monitorowania tablic rejestracyjnych. W przypadku braku numeru rejestracyjnego w systemie, szlaban nie otworzy się.
 8. Stacja zlewna podlega okresowym przeglądom technicznym i będzie na ten czas wyłączana.
 9. Terminy przeglądów technicznych będą podawane Usługobiorcom w komunikatach wywieszonych na stacji zlewnej, na co najmniej 7 dni przed wymaganym przeglądem technicznym.
 10. Procedura zrzutu nieczystości ciekłych na stacji zlewnej ścieków dowożonych
  1. Należy upewnić się, czy stacja jest czynna i gotowa do przyjęcia dostawy ścieków;
  2. Na sygnalizatorze świetlnym powinno być zapalone zielone światło (na wyświetlaczu komunikat Stacja gotowa, zapalona zielona dioda w czytniku identyfikatorów);
  3. Następnie należy podłączyć wąż spustowy do pojazdu asenizacyjnego, otworzyć zasuwę spustową zbiornika pojazdu;
  4. Odbiór ścieków na stacji zlewnej następuje na podstawie identyfikatora elektronicznego (karty), przypisanego do każdego z osobna pojazdu asenizacyjnego;
  5. Gdy na sygnalizatorze światło żółte przełączy się na zielone należy przyłożyć identyfikator do czytnika identyfikatorów (po identyfikacji zapali się czerwona dioda w czytniku identyfikatorów) oraz należy się zalogować (podać gminę, miejscowość, ulicę, nr posesji, deklarowaną ilość ścieków);
  6. Na budynku stacji zlewnej są zamontowane sygnalizatory świetlne w trzech kolorach:
   • Światło zielone – stacja czynna; prawidłowy zrzut ścieków o dopuszczalnych parametrach online pH i przewodności oraz temperatury;
   • Światło pomarańczowe –przekroczone parametry online pH, przewodności lub temperatury;
   • Światło czerwone –przekroczenie prędkości zrzutu lub awaria stacji (odpływu);
  7. W czasie każdorazowego zrzutu ścieków następuje kontrola prędkości zrzucanych ścieków wprowadzanych do urządzeń stacji zlewnej. Przekroczenie prędkości przepływu jest sygnalizowane na punkcie zrzucania ścieków;
  8. W przypadku zapalenia się światła czerwonego na lampie sygnalizacyjnej zrzucający ścieki musi natychmiast obniżyć w pojeździe asenizacyjnym ciśnienie pracy pomp w celu prawidłowej kontynuacji zrzutu ścieków;
  9. W przypadku braku działania albo awarii systemu pomiaru prędkości przepływu zrzutu ścieków lub sygnalizacji alarmowej warunki zrzutu ścieków należy każdorazowo uzgodnić z obsługą stacji zlewnej;
  10. Pracę sprężarki należy ustawić tak, aby prędkość przepływu ścieków nie przekraczała 80 m3/h (w przypadku przekroczenia ustalonej maksymalnej prędkości przepływu na sygnalizatorze zapali się czerwone światło oraz to zdarzenie zostanie zarejestrowane w pamięci sterownika stacji zlewnej);
  11. W czasie zrzutu ścieków należy obserwować światła sygnalizacyjne umieszczone na budynku stacji zlewnej oraz stosować się do poleceń pojawiających się na wyświetlaczu szafy sterowniczej;
  12. W czasie trwania spustu ścieków należy przebywać w pobliżu wyłącznika sprężarki w takim miejscu, aby była możliwa ciągła obserwacja sygnalizatora świetlnego;
  13. Po zgaśnięciu światła zielonego na sygnalizatorze należy wyłączyć sprężarkę, zamknąć zasuwę spustową w pojeździe asenizacyjnym, odłączyć wąż spustowy i odłożyć na podpórki znajdujące się przy stanowisku zrzutowym stacji zlewnej;
  14. Po każdorazowym zrzucie ścieków następuje automatyczne płukanie instalacji;
  15. Po każdorazowym zrzucie ścieków należy pobrać wydruk, na którym identyfikowany jest pojazd asenizacyjny (data, godzina, nr umowy, nr pobranej próby, klasa ścieków, ilość i jakość dostarczonych ścieków). Usługodawca – Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku 05-400 Otwock ul. Karczewska 48;
 11. Nieczystości ciekłe dostarczane do stacji zlewnej podlegają kontroli jakości.
 12. Miejscem poboru prób nieczystości ciekłych jest stacja zlewna ścieków dowożonych Oczyszczalni ścieków w Otwocku.
 13. Pobór prób kontrolnych nieczystości ciekłych przez próbopobierak odbywa się w trakcie zrzutu nieczystości ciekłych, w obecności Usługobiorcy bądź jego Przedstawiciela.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do poboru ręcznego prób przez upoważnionego pracownika Usługodawcy, w obecności Usługobiorcy bądź jego Przedstawiciela.
 15. Usługodawca zabrania:
  1. opróżniania pojazdów asenizacyjnych pod wpływem zbyt dużego nadciśnienia wytworzonego przez pompę pojazdu asenizacyjnego;
  2. zrzutu ścieków dowożonych zawierających odpady niebezpieczne wymienione w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10);
  3. zrzutu ścieków dowożonych o konsystencji osadu, tłuszczy oraz wód pochodzących z odwiertów;
  4. odłączania pojazdu asenizacyjnego podczas zrzutu ścieków dowożonych. W przypadku niezastosowania się do powyższego może zostać zastosowana blokada zrzutu na czas określony w systemie Feko;
  5. mycia i czyszczenia pojazdów asenizacyjnych w obrębie stacji zlewnej;
  6. parkowania pojazdów asenizacyjnych w miejscach do tego nie przeznaczonych, tzn. nie należy najeżdżać na kratki ściekowe oraz na obrzeża basenu odwadniającego;
  7. zrzutu nieczystości ciekłych w innym miejscu niż stanowisko zrzutu stacji zlewnej;
  8. opróżniania odstojnika lub zbiornika przelewowego pojazdu asenizacyjnego na terenie stacji zlewnej.
 16. Usługodawca zaleca:
  1. stosowanie na wężach pojazdów asenizacyjnych ssących koszy;
  2. zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewrów na terenie stacji zlewnej nieczystości ciekłych;
  3. szybkie podstawianie pojazdu na wolne stanowisko zrzutowe;
  4. postępowanie zgodne z niniejszym regulaminem;
  5. niezwłoczne przekazywanie obsłudze o zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy stacji zlewnej nieczystości ciekłych.
 17. Postępowanie w stanach awaryjnych – (na wyświetlaczu widoczny komunikat Awaria stacji).W przypadku zapalenia się na sygnalizatorze świetlnym światła czerwonego w trakcie trwania spustu ścieków należy:
  1. przerwać spust;
  2. odczekać do momentu, aż zgaśnie na sygnalizatorze światło czerwone;
  3. zabrać wydrukowany kwit z komunikatem i przyłożyć identyfikator (kartę) do czytnika;
  4. po zapaleniu się światła zielonego uruchomić ponownie spust;
  5. kontynuować spust ścieków.
   W razie ponownego zapalenia się światła czerwonego na sygnalizatorze świetlnym należy:

   1. wyłączyć sprężarkę;
   2. zamknąć zasuwę na spuście ścieków z pojazdu asenizacyjnego;
   3. odłączyć przewód spustowy od pojazdu;
   4. zabrać wydrukowany kwit;
   5. powiadomić obsługę stacji zlewnej o awarii.
 18. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania za szkody poniesione z winy Usługobiorcy, a także za przestoje pracy stanowisk zrzutowych przez zawarte w nieczystościach ciekłych odpady stałe, będące konsekwencją braku stosowania koszy ssących.
 19. Odpowiedzialność za szkody, o których mowa w ust. 18, ponoszone będą na zasadach kodeksu cywilnego.
 20. Postanowienia końcowe
  1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego regulaminu,
  2. Kwituję odbiór identyfikatora (karty) (1szt.) oraz jednego egzemplarza regulaminu korzystania z automatycznej stacji zlewnej nieczystości ciekłych na terenie oczyszczalni ścieków w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1.
Telefon Alarmowy Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.