...

Działania proekologiczne

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji obsługuje sieci kanalizacyjne na terenie miast Otwock i Karczew oraz aglomeracyjną oczyszczalnię ścieków przy ul. Kraszewskiego, do której doprowadzane są ścieki powstające w gminach: Otwock, Karczew, Józefów oraz Celestynów. Otwocka oczyszczalnia odbiera również ścieki powstające na obszarach nieskanalizowanych, dowożone wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego przy ul. Warsztatowej. Realizowane zadania zapewniają właściwą ochronę środowiska naturalnego i wód powierzchniowych. Istnienie oczyszczalni ścieków w Otwocku umożliwia rozwój urbanizacji obsługiwanych terenów poprzez zapewnienie odbioru i oczyszczania ścieków zarówno bytowych jak i przemysłowych.

Wytwarzanie biogazu i energii odnawialnej

Otwocka oczyszczalnia jest wyposażona w urządzenia do produkcji i spalania biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych. Biogaz zawiera palny gaz – metan – będący paliwem napędzającym silniki agregatów prądotwórczych. Wyprodukowana energia elektryczna i cieplna jest zużywana na potrzeby otwockiej oczyszczalni oraz jej zaplecza technicznego, co znacząco obniża koszty eksploatacji obiektu. Uzyskana  energia to tzw. energia odnawialna bądź „zielona”, której wytwarzanie jest wspierane i wymagane przez Unię Europejską. Wytwarzanie OZE – Odnawialnych Źródeł Energii zmniejsza zużycie paliw kopalnych, wpływając na obniżenie ilości emitowanego do ziemskiej atmosfery dwutlenku węgla a przez to ogranicza niekorzystny wpływ efektu cieplarnianego na globalny klimat.

Nasadzenia drzew

Wykonując prace inwestycyjne jesteśmy czasami zmuszeni do wykonania koniecznych wycinek drzew. Aby zrekompensować powstałe straty w miejskim drzewostanie dokonujmy kompensacyjnych nasadzeń drzew na nie użytkowanych obszarach Otwocka.

Opłaty ekologiczne

Prowadzona działalność obliguje nas do opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego. Dotyczy to poboru wody podziemnej, odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni do wód powierzchniowych, emisji zanieczyszczeń do atmosfery wynikających ze spalania paliw silnikowych przez pojazdy, maszyny i urządzenia oraz ze spalania biogazu w agregatach kogeneracji oraz kotle ciepłowniczym.

Środki naliczone z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i wchodzą w skład funduszy, którymi administrują Wojewódzki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusze przeznaczone są na dofinansowanie inwestycji proekologicznych.

Telefon Alarmowy Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.