buduję sieć

Etapy formalności przy budowie sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dziennik budowy oraz projekt organizacji ruchu drogowego.
 2. Następnie wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony wniosek zgłoszenia rozpoczęcia robót. Do wniosku należy załączyć prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.
 3. W dniu odbioru karty przebiegu robót należy wnieść opłatę za kontrolę prawidłowości wykonanego odcinka ulicznego przewodu oraz opłatę za odbiór ostateczny zgodnie z cennikiem obowiązującym w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 4. Po przedstawieniu dowodu wpłaty wykonawca odbiera kartę przebiegu robót.
 5. Ze strony internetowej wykonawca pobiera formularze protokołów ostatecznego odbioru dla budowy sieci (2 szt.), które należy wypełnić podczas trwania budowy.
 6. Podczas budowy należy zgłosić do Działu Uzgodnień i Nadzoru oraz Działu Eksploatacji Sieci i Inwestycji mailowo opwik@opwik.comtelefonicznie  lub osobiście odbiór przed zasypką sieci tel. (22)779-42-96 :

6.1   przy budowie sieci wodociągowej- odbiór próby ciśnieniowej

6.2   przy budowie  sieci kanalizacyjnej- wybudowany odcinek

 1. Włączenie nowo wybudowanej sieci do istniejącego przewodu należy wykonać pod nadzorem służb technicznych Działu Eksploatacji Sieci I Inwestycji. Dodatkowo, w przypadku sieci wodociągowej należy przed włączeniem przedstawić w oryginalne pozytywne wyniki badań wody z akredytowanego laboratorium z nowo wybudowanego odcinka  sieci. Włączenie do sieci nie może nastąpić później niż 14dni od uzyskania pozytywnych wyników badań wody
 2. Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 60 dni od daty zakończenia budowy należy  zgłosić budowę sieci do odbioru końcowego.

Uwaga: W przypadku przekroczenia powyższego terminu OPWiK Sp. z o.o.  zastrzega sobie możliwość nie wydawania wykonawcy kart przebiegu robót  na inne budowy do momentu uregulowania rozliczeń.

 1. Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego należy załączyć niżej wymienione dokumenty:
  • wypełnioną kartę przebiegu robót
  • wypełnione protokoły ostatecznego odbioru robót (2 szt. w oryginale)
  • szkic zdawczo- odbiorczy (2 szt. w oryginale)
  • oryginalną inwentaryzację geodezyjną
  • protokół o doprowadzeniu nawierzchni do stanu pierwotnego od Zarządcy Drogi
 2. Wykonawca musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie sieci w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Telefon Alarmowy