Nasza H2O

OPWiK zaopatruje w wodę kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców gmin Otwock i Karczew. Z myślą o nich każdego dnia troszczymy się, aby woda dostarczana była w sposób nieprzerwany, a jej jakość i walory smakowe spełniały oczekiwania odbiorców.

 

Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na Ziemi. Jest związkiem podstawowym, decydującym o istnieniu życia na naszej planecie. Stanowi główny składnik organizmów roślinnych i zwierzęcych. Woda jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu np. do oddychania, regulacji temperatury ciała u zwierząt, umożliwia przyswajanie substancji odżywczych, usuwa zbędne produkty przemiany materii itp. Człowiek wykorzystuje wodę w celach spożywczych, higienicznych i sanitarnych oraz w gospodarstwie domowym. Bez niej niemożliwe byłoby mycie, kąpiel, pranie i zmywanie. Woda regeneruje siły fizyczne i psychiczne, koi nerwy. Zaspokaja potrzeby estetyczne i lecznicze.

Głównymi użytkownikami wody są: przemysł (66,5%), rolnictwo i leśnictwo (10,9%) oraz gospodarka komunalna (22,6%). W przemyśle woda jest wykorzystywana w procesach technologicznych (np. jako rozpuszczalnik, środek chłodzący), a ponadto pośredniczy w przetwarzaniu energii cieplnej i mechanicznej, służy do płukania i mycia produktów, do produkcji pary, jako środek komunikacji, bariera ochronna czy środek gaśniczy. Woda jest ważnym surowcem energetycznym, podobnie jak węgiel i ropa. Jako surowiec nie ulega zniszczeniu, odnawia bowiem swoje zasoby w cyklu obiegu wody w przyrodzie (schemat).

 

 

Jaką twardość ma woda w Otwocku?

SUW Grunwaldzka 230 mg/l

SUW Karczewska 193 mg/l

 

 

 

Otwocki System Zaopatrzenia w wodę standardowo tworzą Ujęcia Wód Głębinowych i Stacje Uzdatniania Wody oraz ok. 250 km sieci dystrybucyjnej. W 2017 roku „produkcja” wyniosła nieco ponad 2,4 mln m³ wody uzdatnionej. W tym celu korzystamy z dwóch Ujęć Wody zlokalizowanych przy ul. Batorego/Tysiąclecia i ul. Grunwaldzkiej oraz dwóch Stacji Uzdatniania Wody przy ulicach Karczewskiej i Grunwaldzkiej.

 

 

Ze względu na ogromne znaczenie wody w naszym życiu, niezwykle ważne dla OPWiK-u jest inwestowanie w żywy organizm jakim niewątpliwie jest system wodociągowy, by jego poziom techniczny był jak najwyższy. W ostatnich latach wykonano szereg rozwojowych prac inwestycyjnych, remontowych, eksploatacyjnych, aby czysta i zdrowa woda dotarła do kolejnych odbiorców. Szczęśliwie, jako „surowca” do „produkcji” wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi korzystamy z wód wgłębnych, a nie powierzchniowych. Uzdatnianie wód wgłębnych, wymaga znacząco mniejszego wspomagania procesów uzdatniania wody środkami chemicznymi, a dodatkowo fakt świadomego stosowania w tym procesie tylko niezbędnych ilości reagentów chemicznych gwarantuje produkt, który wg. stosowanych w dzisiejszych czasach określeń, można nazwać ekologicznym. Ta świadomość powoduje, że wielu mieszkańców pije naszą wodę prosto z kranu, rezygnując z zakupu wód mineralnych.  

 

Wybudowanie nowej Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Grunwaldzkiej to inwestycja niewątpliwie najbardziej oddziaływująca na jakość naszych usług wodociągowych. Zrealizowana w 2010 roku przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Dobowa wydajność produkcyjna tego obiektu wynosi do 3 600 m³/d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iwaNowoczesna firma szanuje środowisko i zasoby naturalne

W 2014 roku w Spółce wdrożono strategię działań na rzecz zmniejszenia i optymalizacji strat wody. Jest ona zgodna z wytycznymi międzynarodowej agencji IWA wyznaczającej standardy jakościowe dystrybucji wody. Celem strategii jest maksymalne ograniczenie kosztów produkcji wody do roku 2020. Strategia opiera się na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych, zaawansowanym planowaniu uwzględniającym podział Otwocka na specjalne sektory oraz na wnikliwej kontroli procesu dystrybucji wody za pomocą precyzyjnych urządzeń pomiarowych. Wszystkie te działania mają na celu jak najlepsze wypełanianie zapisów Europejskiej Karty Wody.

 

Europejska Karta Wody - przyjęta przez Radę Europy 6 maja 1968 roku

 • Bez wody nie ma życia, woda jest bezcennym, niezastąpionym dla człowieka dobrem
 • Zasoby dobrej wody są ograniczone. Dlatego muszą być one utrzymywane, kontrolowane i jeżeli to możliwe - powiększane
 • Każde zanieczyszczanie wody jest niebezpieczne dla człowieka i innych żywych stworzeń zależnych od wody
 • Jakość wody zawsze musi być odpowiednia dla przewidywanego jej wykorzystania i powinna spełniać lokalne wymagania ustalone ze względu na zdrowie publiczne
 • Każda zużyta woda zostaje zwrócona do jej naturalnego obiegu, nie może powodować żadnego ujemnego skutku przy dalszym publicznym lub prywatnym jej użytkowaniu
 • Dla utrzymania zasobów wodnych zasadnicze znaczenie ma szata roślinna ziemi, a szczególnie lasy
 • Zasoby wodne powinny zostać zinwentaryzowane
 • Kompetentne władze powinny opracować plany właściwej gospodarki zasobami wodnymi
 • Ochrona wód wymaga prowadzenia intensywnych badan naukowych, szkolenia wielu specjalistów i rozwoju odpowiedniej świadomości społecznej
 • Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją chronić. Obowiązkiem każdego z nas jest użytkować wodę oszczędnie i rozważnie
 • Zarządzanie zasobami wodnymi powinno być prowadzone w ramach naturalnych obszarów zlewni, a nie w granicach administracyjnych
 • Woda nie zna granic - należy ona do całego rodzaju ludzkiego i wymaga międzynarodowego współdziałania
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com