Formularze / Wnioski

dla Klienta

 

RegulaminyPlik
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dn. 30.09.2014
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dn. 27.05.2008 (archiwalny)

dla Wycieczek

RegulaminPlik
Regulamin zwiedzania SUWPobierz

 

Umowy i wnioskiPlik
1. Wniosek o zapewnienie dostaw wody i/lub odbioru ścieków - informacja techniczna
2. Wniosek o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
3. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości lub jej części
4. Wniosek o zaplombowanie podlicznika do podlewania terenów zielonych
5. Zlecenie odbioru szamba

 

Dokumenty do wgląduPlik
1. Cennik usług wykonywanych przez Dział Uzgodnień i Nadzoru
2. Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków - Otwock
3. Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków - Karczew
4. Umowa na ścieki dowożone bytowe
5. Umowa na ścieki dowożone przemysłowe

 

 

dla uprawnionych wykonawców

niezbędne do rozliczenia wybudowanych przyłączy

Dokumenty OPWiK Sp. z o.o. wymagane przy budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnychPlik
1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót - przyłącze wodociągowe
2. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót - przyłącze kanalizacyjne
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
4. Umowa przyłączeniowa - 2 szt.
5. Zlecenie wykonania bakteriologicznych badań wody
6. Zlecenie montażu wodomierza
7. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości lub jej części
8. Oświadczenie o studzience rewizyjnej mniejszej średnicy
9. Oświadczenie dla współwłaścicieli
10. Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłączy
11. Protokół ostatecznego odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego - 2 szt.
12. Szkic zdawczo-odbiorczy
13. Oświadczenia kierownika budowy
14. Podanie o wydanie potwierdzenia odbioru przyłącza

 

Dokumenty wymagane przy budowie sieciPlik
1. Zawiadomienie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych - sieć wodociągowa lub kanalizacyjna
2. Protokół ostatecznego odbioru - 2 szt.

 

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com