dla Klienta

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dn. 30.09.2014
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dn. 27.05.2008 (archiwalny)

dla Wycieczek

Regulamin zwiedzania OPWiK Sp. z o.o.
Wniosek Pobierz
Oświadczenie zwiedzającego
Zasady BHP i PPOŻ
Klauzula informacyjna dla odwiedzających
Zgoda na udostępnienie wizerunku Pobierz

Umowy i wnioski

1. Wniosek o zapewnienie dostaw wody i/lub odbioru ścieków – informacja techniczna
2. Wniosek o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
3. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości lub jej części
4. Wniosek o zaplombowanie podlicznika do podlewania terenów zielonych
5. Zlecenie odbioru szamba

Dokumenty do wglądu

1. Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – Otwock
2. Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – Karczew
3. Umowa na ścieki dowożone bytowe
4. Umowa na ścieki dowożone przemysłowe

dla uprawnionych wykonawców

Dokumenty OPWiK Sp. z o.o. wymagane przy budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót – przyłącze wodociągowe
2. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót – przyłącze kanalizacyjne
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
4. Umowa przyłączeniowa – 2 szt.
5. Zlecenie wykonania bakteriologicznych badań wody
6. Zlecenie montażu wodomierza
7. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości lub jej części
8. Oświadczenie o studzience rewizyjnej mniejszej średnicy
9. Oświadczenie dla współwłaścicieli
10. Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłączy
11. Protokół ostatecznego odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego – 2 szt.
12. Szkic zdawczo-odbiorczy
13. Oświadczenia kierownika budowy
14. Podanie o wydanie potwierdzenia odbioru przyłącza

Dokumenty wymagane przy budowie sieci

1. Zawiadomienie o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych – sieć wodociągowa lub kanalizacyjna
2. Protokół ostatecznego odbioru – 2 szt.
Telefon Alarmowy