Strefa Klienta

Witamy w Strefie Klienta!

Zamieściliśmy tu wszelkie informacje niezbędne do załatwienia spraw związanych z wodociągami i kanalizacją. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi zakładkami. Zawierają one instrukcje, porady oraz szablony dokumentów.

Do Państwa dyspozycji czeka Biuro Obsługi Klienta zarówno to tradycyjne – w siedzibie Spółki – jak i elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, uruchomione z myślą o wygodzie naszych Klientów. Więcej informacji na ten temat w zakładce eBOK.

Biuro Obsługi Klienta

tel. (22) 299 06 37

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek       9.00 – 17.00
Wtorek – Piątek  7.00 – 15.00

Uwaga: Z dniem 7 maja 2014 wstrzymuje się wykonanie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzonego uchwałą Nr XX/229/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012, co pozostaje bez wpływu na usługi świadczone przez OPWiK Sp. z o.o. oraz związane z nimi opłaty.

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., adres: ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: opwik@opwik.com;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Telefon Alarmowy