projektuję przyłącze

Formalności przy projektowaniu przyłączy wody i kanalizacji

Wystąpienie do OPWiK Sp. z o.o. z wnioskiem o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków -informacji technicznej wraz z załącznikiem mapowym.

Zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków – informacja techniczna, wydawane są na wniosek inwestora, który np. ubiega się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

KROK 1

Wystąpienie do OPWiK Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Do wniosku należy dołączyć:

1. plan zabudowy (sporządzony na mapie do celów informacyjnych lub opiniodawczych) lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów sieci uzbrojenia terenu,

2. upoważnienie właściciela / inwestora dla pełnomocnika,

Uwaga: W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia lub niekompletnego zestawu załączników OPWiK Sp. z o.o. w formie pisemnej wezwie inwestora do uzupełnienia wniosku i wstrzyma rozpatrywanie sprawy do czasu uzupełnienia braków.

OPWiK wydaje warunki przyłączeniowe do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z:

1. wymaganiami OPWiK Sp. z o.o. w zakresie projektowania i wykonywania PRZYŁĄCZY wodociągowych i kanalizacyjnych

2. wymaganiami OPWiK Sp. z o.o. w zakresie projektowania i wykonywania SIECI wodociągowych i kanalizacyjnych

KROK 2

Opracowanie dokumentacji projektowej przez osobę uprawnioną. Projekt należy wykonać zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz zgodnie z wymaganiami OPWiK Sp. z o.o. w zakresie projektowania i wykonywania PRZYŁACZY/SIECI wodociągowych i kanalizacyjnych.

1. W przypadku, gdy przyłącze ma być włączone bezpośrednio do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w drodze gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej do projektu należy załączyć:

1.1. decyzję na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej wraz z załącznikiem mapowym.

1.2. protokół z Narady Koordynacyjnej wraz z załącznikiem mapowym.

 

2. W przypadku budowy sieci ulicznych należy do dokumentacji projektowej dołączyć uzyskaną z Urzędu Miasta decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

KROK 3

Projektant lub inwestor składa do uzgodnienia w zależności od potrzeb od 2 do 5 egz. dokumentacji projektowej.

Telefon Alarmowy