...

Historia spółki

Historię każdej firmy tworzą wydarzenia będące kluczowymi,

swego rodzaju „kamieniami milowymi”.

Poniżej te najważniejsze dla naszej Spółki.

1935

Zarząd Miasta Otwocka zleca firmie Pana Szypniewskiego z Warszawy, wiercenie studni próbnej na terenie wsi Świdry Wielkie przy szosie Warszawa-Karczew. Kilka dni później podjęto uchwałę na mocy której powierzono prof. Karolowi Pomianowskiemu sporządzenie projektu budowy pierwszych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Otwocku.

1936–1937

Rozpoczęto prace przy budowie sieci zgodnie z projektem prof. Pomianowskiego. Wybudowano stację pomp oraz 4.520 mb wodociągu i 3.596m kanalizacji.

1938

Dokonano przejścia sieci wodociągowej pod torami kolejowymi przy przejeździe z ul. Śmigłego Rydza na ul. Żeromskiego. Wykonano dalszy ciąg magistrali do ul. Reymonta, osiągając dzielnice sanatoryjne.

1939-1951

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostaje zahamowana przez  wojnę i okres okupacji.

1952

Wznowienie robót związanych z budową otwockich wodociągów i kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. Prace związane z rozbudową sieci prowadzone były w niebywałym tempie, ponieważ wielu zakładom leczniczym groziło zamknięcie z powodu katastrofalnego stanu urządzeń sanitarnych. Rozpoczęto budowę kanału południowego, którego zadaniem było odwodnienie dzielnic Śródborów i Sopliców.

1953

Minister Gospodarki Komunalnej z dniem 1 stycznia powołuje do życia przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Otwocku”. 7 lipca oddano do użytku Oczyszczalnię Ścieków.

1970

Na podstawie uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej powstaje „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku”.

1975

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy dokonano połączenia warszawskiego i otwockiego MPWiK.

Wybudowano szereg kluczowych obiektów min.: przepompownię ścieków „Świder”, przepompownię ścieków „Karczew”, stację pomp przy ul. Karczewskiej, wodociąg do Karczewa.

1992

Uruchomiono przepompownię główną na terenie Oczyszczalni Ścieków, rozszerzając usługi na teren miasta Karczewa.

1993

Powołany zostaje do życia zakład budżetowy OZWiK, realizowane są kolejne inwestycje: stacja uzdatniania wody Świder/Jagienki, stacja uzdatniania wody Otwock/Borowa (94r.), uruchomienie produkcji wody borowej (94r.), uruchomienie prasy osadu (96r.), oddanie do użytku zbiornika biogazu oraz pochodni (98r.).

1998

OZWiK rozpoczyna odbiór ścieków z miasta Józefowa.

2000

Uruchomienie zautomatyzowanej stacji odbioru ścieków dowożonych.

2002

OZWiK rozpoczyna odbiór ścieków z gminy Celestynów.

2004

Po 4 latach zakończono poważną modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków, a po 2 latach zakończono modernizację stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Karczewskiej.

17 grudnia Komisja Europejska wydaje decyzję nr C(2004)5364 w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” Nr 2004/PL/16/C/PE/013. W wyniku tej decyzji Gmina Otwock otrzymała dotację w wysokości 19.747.206 € co stanowiło 61% kosztów kwalifikowanych projektu szacowanych na 32.372.469 €.

2006

Rozpoczyna się realizacja największej inwestycji infrastrukturalnej w historii miasta, projektu „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku”, który przyczynił się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej poprzez m.in. rozbudowę i poprawę niezawodności zaopatrzenia w wodę, rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych poprzez likwidację nieszczelnych szamb oraz zmniejszenie uciążliwości działania oczyszczalni ścieków dla środowiska. Priorytetem inwestycji było zapewnienie mieszkańcom Otwocka dostępu do wody o jakości spełniającej wymogi polskich i unijnych norm.

2009

Laboratorium spółki otrzymuje certyfikat PCA (Polskiego Centrum Akredytacji), którego zespół audytorów co roku bada poziom standardów pracy i procedur badawczych (normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 + AC:2007. Certyfikat akredytacji odnawiany jest co 4 lata.

2012

Przyjęto uchwały nr XV/145/11 oraz uchwała nr XX/228/12 Rady Miasta Otwocka w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych. Dokumenty te określają kierunek inwestycyjny OPWiK na najbliższe lata.

Wypełniając zalecenia po kontroli NIK w 2010 roku, rozpoczęliśmy wdrożenie nowoczesnego oprogramowania klasy ERP do zarządzania spółką. IFS Applications pozwolił wydatnie poprawić efektywność działania firmy, zapewnił integrację z systemami zewnętrznymi: centralny odczyt wodomierzy drogą radiową, systemem bilingowy (finanse, obsługa klienta), zapewniając jednocześnie duże bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych oraz szybką i skuteczną wymianę informacji pomiędzy pracownikami.

2007

Rada Miasta Otwocka podejmuje decyzję w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji”. Powołane zostaje do życia Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Akt Założycielski staje się pierwszym protokołem Zgromadzenia Wspólników powołującym Członków Rady Nadzorczej. Uchwałą Nr 1/2007 Rady Nadzorczej OPWiK Sp. z o. o. powołano Członków Zarządu Spółki.

2010

Zakończenie projektu „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku”. W ramach Funduszu Spójności dla blisko 14 tysięcy mieszkańców miasta stworzono warunki do przyłączenia się do miejskiego wodociągu i sieci kanalizacyjnej. W ramach projektu wybudowano: 131 km sieci wodociągowej; 100 km sieci kanalizacyjnej; 13 przepompowni ścieków; 7.559 przyłączy wod.-kan. do granic nieruchomości; nową Stację Uzdatniania Wody przy ul. Grunwaldzkiej; zmodernizowano istniejącą Stację Uzdatniania Wody przy ul. Karczewskiej; zmodernizowano 5.126 m kolektorów sanitarnych. Wykonano również hermetyzację urządzeń Oczyszczalni Ścieków w Otwocku o łącznej powierzchni 1.665 m².

Spółce zostają przyznane trzy międzynarodowe certyfikaty jakości: ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością, ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego oraz OHSAS 18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie: pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i dostarczania wody; odbiór i oczyszczanie ścieków; budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej.

 

2011

W marcu następuje rozruch pierwszego układu kogeneracji o mocy 190 kW. Jest to początek produkcji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Otwocka.

2014

Trwają przygotowania do modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku oraz działania mające na celu pozyskanie źródeł zewnętrznego finansowania dla inwestycji.

W lutym uzyskujemy kolejny certyfikat ISO 50001:2011 System Zarządzania Efektywnością Energetyczną min. dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z odnawialnych źródeł energii (OZE).

2016

Rozpoczynamy realizację kolejnego po Funduszu Spójności (2006-10), ogromnego zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku”. Celem jest kompleksowa modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Otwocku. Prace podzielono na 4 wyodrębnione zadania:

  • Zadanie II – Gospodarka biogazowo-osadowa
  • Zadanie III – Rozbudowa części ściekowej
  • Zadanie IV– Remont przepompowni ścieków „Ługi”

Zajmujemy wysokie, dziewiąte miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągowych i Kanalizacyjnych organizowanym przez redakcję „Strefy Gospodarki” niezależnego dodatku Dziennika Gazety Prawnej.

Rozpoczynamy proces certyfikacji dla piątego już, międzynarodowego certyfikatu jakości ISO. Tym razem będzie to ISO 22000:2005 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – potwierdzający najwyższą jakość produkowanej wody pitnej.

Uruchomione zostaje Internetowe Biuro Obsługi Klienta /eBOK/ oraz elektroniczny system wystawiania i przesyłania faktur /eFaktura/.

2015

Mija 80-ta rocznica istnienia otwockich wodociągów. W marcu rusza nowa strona internetowa spółki.

Przedłużające się rozpoczęcie kompleksowej modernizacji oczyszczalni, wymusza decyzję o wykonaniu gruntownych remontów dwóch osadników wstępnych, piaskownika oraz dwóch osadników wtórnych.

W grudniu uruchomiono trzeci układ kogeneracji o mocy 360kW. Dzięki inwestycji oczyszczalnia produkuje 8ookWh odnawialnej energii elektrycznej na godzinę oraz zapewnia 100% pokrycie zapotrzebowania Oczyszczalni Ścieków na energię cieplną.

2017

Rozpoczynamy realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku” w zakresie Zadania I – Gospodarka ściekowo-osadowa.

 

2018

30 stycznia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku udzielił pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowanych i nowych obiektów zrealizowanych w ramach zadania II i III „ Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku”.

Telefon Alarmowy Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.