...

eBOK – elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

W celu ułatwienia i usprawnienie kontaktu z naszą spółką, uruchomiliśmy dla Państwa elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – eBOK.

Logowanie do eBOK

Serwis pozwala na bieżący podgląd Państwa konta oraz wiele innych korzyści:

 • szybki, darmowy dostęp przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • oszczędność czasu i wygodę obsługi
 • bieżący podgląd salda rachunku
 • wykaz faktur oraz ich terminów płatności
 • możliwość zgłaszania odczytów wodomierzy

W trosce o ochronę środowiska naturalnego oraz Państwa wygodę, zachęcamy do wyrażenia zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną – eFaktura. Dyspozycja nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami a zyskują Państwo skrócenie czasu dostarczenia faktur oraz dostęp do nich niezależnie od miejsca i czasu. Dokument sprzedaży przesyłamy na podany przez Państwa adres e-mail.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), faktura elektroniczna posiada taką samą wartość prawną, jak dokument w formie papierowej.

Mając na uwadze dalszy rozwój naszych usług elektronicznych np. powiadamianie o awariach sieci, prosimy o uzupełnienie danych kontaktowych o numery telefonów komórkowych. W celu skorzystania z ww. udogodnień w zależności od zakresu usług, prosimy wypełnić i dostarczyć jeden z dostępnych formularzy:

 • „Formularz udostępnienia serwisu internetowego eBOK”
 • „Formularz zgody na wystawianie i przesyłanie faktur VAT i powiadomień w formie elektronicznej”
Dokumenty Plik
Zarządzenie Nr 1/02/2015 w sprawie wprowadzenie regulaminu eBOK pobierz
Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta pobierz
Formularz udostępnienia serwisu internetowego eBOK pobierz
Formularz zgody na wystawianie i przesyłanie faktur VAT pobierz

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., adres: ul. Kraszewskiego 1, 05-402 Otwock;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: opwik@opwik.com;
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Telefon Alarmowy Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.