Oczyszczalnia

Budynek portierni oczyszczalni ścieków

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Otwocku obsługuje teren aglomeracji otwockiej liczącej aktualnie ok. 96 tys. mieszkańców. Terytorialnie odpowiada obszarowi powiatu otwockiego. Ścieki doprowadzane do oczyszczalni powstają na terenie gmin: Otwock, Józefów, Karczew oraz Celestynów.

Ścieki są doprowadzane do oczyszczalni siecią kanalizacyjną, a z obszarów nieskanalizowanych są dowożone wozami asenizacyjnymi. Dobowa ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni wynosi średnio 15 000 m³/d a maksymalnie 19 500 m³/d.

Ścieki dowożone do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi stanowią ok. 10% całkowitej dobowej ilości oczyszczanych ścieków. Do otwockiego obiektu trafiają również duże ilości ścieków pochodzących z zakładów przemysłu mięsnego i tłuszczowego zlokalizowanych w Karczewie. Znaczny udział silnie zanieczyszczonych ścieków powoduje, że wymagana obowiązującym prawem sprawność oczyszczania jest osiągana w znacznie trudniejszych warunkach niż w innych porównywalnych obiektach. Duży udział silnie zanieczyszczonych ścieków przekłada się na wzrost kosztów eksploatacji oczyszczalni. Obiekt charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością redukowania zanieczyszczeń organicznych i zawiesin oraz pierwiastków biogennych takich jak fosfor (odpowiednio ponad 90%) i azotu (powyżej 80%).

 

Teren oczyszczalni ścieków w Otwocku

 

Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców aglomeracji otwockiej oraz rozbudową sieci kanalizacyjnej rośnie obciążenie oczyszczalni ściekami i zawartym w nich ładunkiem zanieczyszczeń. W efekcie tego procesu zachodzi konieczność systematycznej modernizacji urządzeń. Prace są prowadzone na bieżąco. Dalszy przyrost liczby mieszkańców wymaga jednak kompleksowej modernizacji obiektu. Inwestycja ta została zaplanowana na lata 2016-18. Więcej na ten temat w zakładce Modernizacja.

Oczyszczalnia Ścieków

05-400 Otwock
Kraszewskiego 1

Poniedziałek

9.00 - 17.00

Wtorek - Piątek

7.00 - 15.00

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com