Jednostka Realizująca Projekt

 

Zadanie inwestycyjne „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku”

dedykowane modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Otwocku

 


 

Celem realizowanej modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku było zwiększenie jej wielkości projektowej (wyrażonej w RLM z 82750 RLM na 139500 RLM ) poprzez modernizację istniejących obiektów i instalacji – dla spełnienia wymogów środowiskowych, energetycznych, budowlanych i BHP oraz budowę nowych obiektów dedykowanych zwiększeniu standardów oczyszczania ścieków.

Modernizacja oczyszczalni miała na celu likwidację niedoborów funkcjonującej oczyszczalni w Otwocku poprzez niezbędne inwestycje na istniejących obiektach i budowę nowych obiektów z urządzeniami technologicznymi, odpowiedzialnymi za procesy na oczyszczalni ścieków. Na ciągach technologicznych oczyszczalni: ściekowym, osadowym i biogazowym, zachowana została istniejąca przepustowość oczyszczalni - Q śr. dobowe = 15500 m3 /d, z jednoczesnym zwiększeniem poziomu oczyszczania ścieków, jak dla oczyszczalni obsługujących aglomeracje powyżej 100 000 RLM, w związku z przekroczeniem obciążenia ładunkiem ścieków o wielkości 100 000 RLM.

Inwestycja miała na celu również wymianę wyeksploatowanych i awaryjnych  urządzeń na nowe mniej zawodne oraz remont wyeksploatowanych (część z nich pamięta lata 70–te i 90-te ubiegłego wieku) zbiorników i budynków, usprawnienie procesu fermentacji i odwadniania osadu, zmniejszenie zużycia wody wodociągowej dla urządzeń technologicznych poprzez zastosowanie układu wody technologicznej ( wykorzystanie ścieków oczyszczonych). Proces fermentacji beztlenowej osadu, jako biologicznej metody przeróbki osadów ściekowych, skutkuje zmniejszeniem ilości osadu przefermentowanego do dalszego zagospodarowania a produktem odpadowym jest biogaz.

 


 

W okresie czerwiec 2016 r. – styczeń 2018 r. wykonano roboty modernizacyjne zadań II, III i IV w zakresie:

 

Zadanie II - Gospodarka biogazowo-osadowa:

 1. Obiekty istniejące do przebudowy: zagęszczacze grawitacyjne; kotłownia i gospodarka cieplna; budynek płuczki piasku; koryto odpływowe z pomiarem ilości ścieków.
 2. Obiekty nowe: biofiltr (do zagęszczaczy grawitacyjnych); zbiornik osadu przefermentowanego; zbiornik biogazu; węzeł rozdzielczy biogazu; odsiarczalnia biogazu; pochodnia biogazu; sieci zewnętrzne technologiczne, wod.-kan., c.o, oświetleniowe i sterownicze; drogi i place.
 3. Obiekty do likwidacji: istniejący zbiornik biogazu.

Zadanie III - Rozbudowa części ściekowej:

 1. Obiekty istniejące do przebudowy: stacja zlewna ścieków dowożonych (przebudowa); zbiornik uśredniający ścieków dowożonych; osadniki wtórne z komorami; wymiana pomp dawkujących PIX; zbiornik retencyjny; sieci zewnętrzne technologiczne, wod.-kan., ciepłownicze, oświetleniowe i sterownicze; drogi i place; ogrodzenie.
 2. Obiekty nowe: stacja zlewna ścieków dowożonych (nowa dobudowa); blok biologiczny wraz z komorami; budynek dmuchaw.
 3. Obiekty do likwidacji (obiekty starej oczyszczalni): osadniki Imhoffa; złoża biologiczne; osadniki wtórne.

Zadanie IV– Remont przepompowni ścieków „Ługi”:

Przepompownia Ługi, komora rozprężna, rurociągi tłoczne, drogi i place.

 

W dniu 30 stycznia 2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku udzielił pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowanych i nowych obiektów zrealizowanych  w ramach zadania II i III

„ Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku”.

 

W lipcu 2017 r. rozpoczęta została realizacja zadania inwestycyjnego mającego na celu modernizację oczyszczalni ścieków w Otwocku w zakresie zadania I „ Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku” - Gospodarka ściekowo-osadowa, w zakresie:

Obiekty istniejące do modernizacji, przebudowy i remontu: pompownia główna z kratownią; zamknięte komory fermentacyjne; budynek wielofunkcyjny; budynek odwadniania osadu; pompownia wody technologicznej; instalacje miedzy-obiektowe technologiczne, wod.-kan., oświetleniowe i sterownicze.

Obiekty nowe: pompownia wspomagająca usuwanie osadu wstępnego; pomieszczenie ewakuacji osadu; instalacje miedzy obiektowe technologiczne, wod.-kan., oświetleniowe i sterownicze; drogi i place.

 

 

 

Plan zagospodarowania terenu OŚ

 

 

 

Proces oczyszczania ścieków

 

Projekt „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku”
CCI 2004/PL/16/C/PE/013

Projekt przyczynił się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej i był współfinansowany przez UE.

 


 

Promotorem projektu i Beneficjentem Końcowym pomocy z Funduszu Spójności było Miasto Otwock. Eksploatatorem infrastruktury, która została wybudowana w ramach projektu, był Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji a obecnie jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Projekt przewidywał modernizację i budowę systemów kanalizacji sanitarnej, modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację i budowę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.

Wdrożenie projektu nastąpiło w latach 2005 - 2008.
Całkowita wartość projektu wyniosła 38 257 324 €
Otrzymana dotacja z Funduszu Spójności wyniosła 19 747 206
Udział Funduszu Spójności w kosztach projektu to 61% kosztów kwalifikowanych stanowiących 32 372 469

 

Przedsięwzięcie składało się z następujących zadań:

W ramach gospodarki wodnej:

 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Karczewska”, polegająca na instalacji dwóch filtrów ZK-10 oraz dwóch pomp LP 100-200 – 120 m3/h, wydajność po modernizacji 12 000m3/d
 • Projektowanie i budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Grunwaldzkiej o wydajności 150 m3/h
 • Projektowanie i wykonawstwo automatyzacji oraz wyposażenia w system transmisji danych stacji wodociągowych: „Sienkiewicza” i „Borowa” oraz ujęcia „Batorego”
 • Projektowanie i budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Otwocka. Długość sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w ramach projektu wynosiła ok. 119 790 m, plus przyłącza

W ramach gospodarki ściekowej:

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków, polegająca na wykonaniu projektu i realizacji hermetyzacji piaskownika, osadników wstępnych oraz kanałów dopływowych do piaskownika i komór denitryfikacji. Przepustowość oczyszczalni wynosi 15 000 m3/d
 • Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach miasta Otwocka. Długość sieci kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji w ramach projektu wynosiła ok. 84 185 m, plus przyłącza
 • Wybór metody i remont istniejącego kolektora transportującego ścieki do oczyszczalni, odcinek objęty remontem to 5 171 m.

 

Dokumenty JRPPlik
Spis ulic ujętych w zakresie
Mapa projektowanej sieci wodociągowej
Mapa projektowanej sieci kanalizacyjnej

 

Więcej na portalu Urzędu Miasta Otwocka

 

Otwock - herb

 

 

 

flaga1

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com