Umowy podpisane w ramach realizacji projektu


Umowy podpisane w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miasta Otwocka” nr POIS.02.02.00-00-0007/19

 

  1. W dniu 05.08.2020r. pomiędzy Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie  przedsięwzięcia w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka” nr POIS.02.02.00-00-0007/19 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

  1. W dniu 10.02.2021r. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zawarło umowę z firmą MTM Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla inwestycji „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka”

 

  1. W dniu 09.06.2021r. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. podpisało umowę z firmą HTS sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka”
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com