–Przedsięwzięcia spółki (projekt)

2004

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Karczewskiej

2005

Budowa Instalacji Wody Technologicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków

2006

Modernizacja budynku Laboratorium

2007

Rozpoczęcie budowy sieci w ramach Projektu „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” CCI 2004/PL/16/C/PE/013 realizowanego przy wsparciu funduszy UE

 

 

Osadniki wstępne po założeniu kopuł hermetyzujących

 

 

 

 

 

2010

Zakup wozu teleinspekcyjnego Mercedes Benz RCA ProLine SAT, będącego demonstracyjną wersją producenta – firmy Rausch. Sprzęt umożliwia tele-inspekcję sieci kanalizacyjnej o każdym przekroju. Na wyposażeniu znajdują się dwie kamery o zasięgu nawet 400 metrów oraz układ satelitarny do badania przyłączy z kanału głównego (do 30 metrów). Daje możliwość pomiar spadku sieci z dokładnością do 1% a wszystkie prace są zarejestrowane i dostępne w postaci cyfrowych archiwów. Realizując zlecenia zewnętrzne klientów, sprzęt jest dostępny dla każdego.

Zakupiono pojazd MAN Müller do wysokociśnieniowego czyszczenia kanalizacji. Do zrealizowania inwestycji wykorzystaliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1 160 tys. zł. z czego uzyskano 175 tys. zł umorzenia. Koszt całej inwestycji wyniósł 1,5 mln zł.

Regularne czyszczenie kanalizacji oraz zapewnienie jej dobrej wentylacji znacznie opóźnia pojawienie się procesów korozyjnych i przedłuża żywotność konstrukcji. Regularne usuwanie osadów pozostających na dnie, ma bardzo duży wpływ na właściwości hydrauliczne sieci a zaniedbanie systematycznego czyszczenia kanalizacji prowadzi do znacznego spadku przepustowości.

 

Do płukania sieci kanalizacyjnej służą specjalne pojazdy, zużywające niejednokrotnie dziesiątki hektolitrów wody pitnej, którą są zmuszone kilkukrotnie uzupełniać zjeżdżając do bazy. Nasz pojazd posiada system filtrowania zassanego osadu, a odzyskana woda jest ponownie używana do czyszczenia kanalizacji w cyklu ciągłym. Pozwala to zaoszczędzić w ciągu roku ok. 59 mln. litrów wody (jeden basen olimpijski to ok. 3 mln. litrów wody). Taki system pracy zmniejsza również ilość spalanego paliwa. Dodatkowym efektem ekologicznym jest redukcja ilości szlamu i wód nad osadowych z czyszczenia sieci z ilości 82,8 ton dziennie do 15,4 tony. 

Pojazd pracuje w systemie dwuzmianowym wykonując czyszczenie najbardziej newralgicznych miejsc sieci kanalizacyjnej, wykonując również zlecenia zewnętrzne (dla firm i osób prywatnych).

 

 

 

 

2015

Dokonaliśmy podziału sieci na strefy pomiarowe.  Firma, będąca liderem rynku, sprawdziła nasze założenia i opierając się na istniejącym podziale strefowym wykonała projekt koncepcji monitorowania przepływów, ciśnień i jakości wody w sieci wodociągowej wraz z doborem urządzeń do pomiaru przepływów sieciowych. Kolejne etapy wdrażania projektu to:

  • przetarg na zakup i dostawę urządzeń
  • ich montaż i rozruch systemu
  • analiza i interpretacja danych

2015

W związku z awaryjną pracą urządzeń oczyszczalni ścieków wykonane zostały remonty obiektów wraz z wymianą urządzeń:

  • piaskownik dwukomorowy napowietrzany z wymianą zgarniaczy i dmuchaw
  • osadniki wstępne z wymianą zgarniaczy i flokulatorami
  • budynek odwadniania osadu z wirówkami odwadniającymi

 

 

Dwa nowe osadniki wtórne przebudowane z komór nitryfikacji

 

Nowy zbiornik biogazu o pojemności 1000 m3

 

 

2017

Rozpoczęta została realizacja zadania inwestycyjnego mającego na celu modernizację oczyszczalni ścieków w Otwocku w zakresie zadania I „ Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku” - Gospodarka ściekowo-osadowa, w zakresie:

Obiekty istniejące do modernizacji, przebudowy i remontu: pompownia główna z kratownią; zamknięte komory fermentacyjne; budynek wielofunkcyjny; budynek odwadniania osadu; pompownia wody technologicznej; instalacje miedzy-obiektowe technologiczne, wod.-kan., oświetleniowe i sterownicze. Obiekty nowe: pompownia wspomagająca usuwanie osadu wstępnego; pomieszczenie ewakuacji osadu; instalacje miedzy obiektowe technologiczne, wod.-kan., oświetleniowe i sterownicze; drogi i place.

 

 

 

2019

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego, stanowiącego końcowy etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku w zakresie zadania I „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku” - Gospodarka ściekowo-osadowa.

Uruchomiono zmodernizowane, przebudowane lub wyremontowane obiekty: pompownia główna z kratownią; zamknięte komory fermentacyjne; budynek wielofunkcyjny; budynek odwadniania osadu; pompownia wody technologicznej. Obiekty nowe: pompownia wspomagająca usuwanie osadu wstępnego; pomieszczenie ewakuacji osadu.
Oczyszczalnię ścieków doposażono w niezbędne instalacje między obiektowe technologiczne, wod.-kan., oświetleniowe i sterownicze; drogi i place.

 

 

2020

Rozpoczęto proces modyfikacji systemu przyjmowania i optymalizacji stawek dla ścieków dowożonych, co poskutkowało w 2022 r. zwiększeniem dochodów oraz zmniejszeniem kosztów z tytułu przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych przez OPWiK Sp. z o.o.

Wywieziono i zagospodarowano komunalne osady ściekowe, czasowo magazynowane na lagunach osadowych, na terenie oczyszczalni ścieków.

Rozpoczęto proces fermentacji metanowej osadów ściekowych mający na celu zmniejszenie ilości odpadu (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) koniecznego do zagospodarowania, a tym samym zmniejszenie kosztów jego zagospodarowania. Proces prowadzony na zmodernizowanych ciągach technologicznych oczyszczalni ścieków w zakresie zadania I „ Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku” - Gospodarka ściekowo-osadowa.

Zawarto umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka” nr POIS.02.02.00-00-0007/19 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

Modernizacja osadników wstępnych Oczyszczalni Ścieków; przebudowa i modernizacja komór denitryfikacji; modernizacja Stacji Zlewnej dla ścieków dowożonych; wykonanie hermetyzacji urządzeń OŚ (przykrycie osadników wstępnych i komór denitryfikacji oraz wykonanie kanałów wentylacyjnych między tymi obiektami)

2009

Inwestycje w sprzęt i narzędzia: koparka kołowa, wywrotki, samochody dostawcze, samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, zestaw zabezpieczający wykopy. Stare pojazdy zaadoptowano do przewozu i dystrybucji wody.

Inwestycje w infrastrukturę objęły: modernizację węzła cieplnego Oczyszczalni Ścieków wraz z przebudową kotłowni i budową przyłącza gazowego, modernizację szatni pracowników OŚ wraz z zapleczem sanitarnym, rozbudowę Stacji Zlewnej o dwa kolejne stanowiska wraz z budową drogi dojazdowej i placem manewrowym, monitoring procesów technologicznych oraz monitoring wizyjny obiektów OŚ, II etap przebudowy i modernizacji komór denitryfikacji z układem recyrkulacji wewnętrznej, modernizację komór nitryfikacji wraz z areatorami powierzchniowymi. Na terenie miasta przebudowano kanały sanitarne oraz wykonano kanalizację deszczową w ul. Orlej (teren PKP).

 

 

Mercedes RCA ProLine SAT

 

 

Pojazd MAN Müller

 

2012

W połowie roku rozpoczęto wdrażanie informatycznego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Przedsiębiorstwa w terenie (GIS), który został sprzężony z Systemem Zarządzania Przedsiębiorstwem (IFS). Na podstawie dokumentów analogowych, wyselekcjonowane dane zostały wprowadzone do elektronicznej bazy. Proces wymagał ogromnej skrupulatności przez co był bardzo czasochłonny. Następnie dane są wizualizowane w postaci cyfrowych map. Całkowite oddanie systemu do użycia zaplanowano na rok 2016.

2013

Zakończono wdrożenie informatycznego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem (IFS). System objął strategiczne kierunki działalności przedsiębiorstwa: Dział Uzgodnień i Nadzoru, Dział Sprzedaży, Dział Produkcji Wody, Eksploatacji Sieci i Inwestycji, Laboratorium, Energetykę oraz Dział Finansów i Księgowości.

2014

Do posiadanych już korelatora i geofonu, dokupiono zestaw tzw. loggerów z funkcją korelacji. Do czasu uruchomienia profesjonalnego monitoringu strefowego, przy pomocy tego sprzętu prowadzone są działania monitorujące pod kątem wykrycia ewentualnych wycieków z sieci wodociągowej.

 

Koncepcja podziału otwockiej sieci wodociągowej na strefy pomiarowe

 

2016

Rozpoczęta została realizacja zadania inwestycyjnego „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku” mającego na celu modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Otwocku. Rozpoczęto roboty modernizacyjne zadań II, III i IV w zakresie:

Zadanie II - Gospodarka biogazowo-osadowa:

Obiekty istniejące do przebudowy: zagęszczacze grawitacyjne; kotłownia i gospodarka cieplna; budynek płuczki piasku; koryto odpływowe z pomiarem ilości ścieków.
Obiekty nowe: biofiltr (do zagęszczaczy grawitacyjnych); zbiornik osadu przefermentowanego; zbiornik biogazu; węzeł rozdzielczy biogazu; odsiarczalnia biogazu; pochodnia biogazu; sieci zewnętrzne technologiczne, wod.-kan., c.o, oświetleniowe i sterownicze; drogi i place.
Obiekty do likwidacji: istniejący zbiornik biogazu.

Zadanie III - Rozbudowa części ściekowej:

Obiekty istniejące do przebudowy: stacja zlewna ścieków dowożonych (przebudowa); zbiornik uśredniający ścieków dowożonych; osadniki wtórne z komorami; wymiana pomp dawkujących PIX; zbiornik retencyjny; sieci zewnętrzne technologiczne, wod.-kan., ciepłownicze, oświetleniowe i sterownicze; drogi i place; ogrodzenie.
Obiekty nowe: stacja zlewna ścieków dowożonych (nowa dobudowa); blok biologiczny wraz z komorami; budynek dmuchaw.
Obiekty do likwidacji (obiekty starej oczyszczalni): osadniki Imhoffa; złoża biologiczne; osadniki wtórne.

Zadanie IV– Remont przepompowni ścieków „Ługi”:

Przepompownia Ługi, komora rozprężna, rurociągi tłoczne, drogi i place.

 

 

Wydzielone Komory Fermentacyjne (WKF) przed modernizacją.

 

2018

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku udzielił pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowanych i nowych obiektów zrealizowanych w ramach zadania II i III „ Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku”.

 
2021

Rozpoczęto realizację inwestycji „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka”.

Wprowadzono usługę wywożenia nieczystości płynnych przy użyciu wozu asenizacyjnego Mercedes-Benz Antos, ze zbiorników bezodpływowych.

 

2022

Wykonano „Ścieżkę Ekologiczną” na obiekcie Oczyszczalni Ścieków. 

W wyniku procesu fermentacji metanowej osadu uzyskano roku 6 268 482 m3 biogazu, z którego następnie za pomocą instalacji wysokosprawnej kogeneracyjnej wyprodukowano 2 794,130 MWh energii elektrycznej oraz 13 792,4 GJ energii cieplnej, które następnie zostały wykorzystane w procesach technologicznych, co miało wpływ na optymalizację kosztów oczyszczania ścieków.

Zakończono realizację inwestycji „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Otwocka” i uruchomiono punkt dla mieszkańców Otwocka.

Wykonano renowację studni głębinowych numer 1 i 2 oraz remont budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Grunwaldzkiej.

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com