Historia

Kwiecień 2008 - otwocka oczyszczalnia ścieków z lotu ptaka.

1952

Rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków w Otwocku.

 

 

 

1992

Rozpoczęto modernizację oczyszczalni. W tym samym czasie następuje uruchomienie technologii oczyszczania ścieków z osadem czynnym.

 1995

Uruchomienie części osadowej otwockiej oczyszczalni

Budynek chlorowni i osadnik wtórny

 

2000

W grudniu uruchomiona zostaje stacja zlewna na terenie oczyszczalni. Rozpoczyna się odbiór ścieków z samochodów asenizacyjnych.

Stacja zlewna ścieków dowożonych

 

2001-2004

Trwają intensywne prace przy modernizacji obiektów i rozbudowie obiektu.

 

 

2008 – 2009

Realizacja kluczowej inwestycji, mającej na celu ograniczenie uciążliwości zapachowej dla mieszkańców Otwocka. W jej zakres weszły: hermetyzacja piaskownika, osadników wstępnych oraz kanałów dopływowych do piaskownika i komór denitryfikacji.

Osadniki wstępne po wykonaniu hermetyzacji

Osadniki wstępne po wykonaniu hermetyzacji

 

2011 - 2012

Podjęte zostają uchwała nr XV/145/11 oraz uchwała nr XX/228/12 Rady Miasta Otwocka w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych. Dokumenty te określają kierunek inwestycyjny OPWiK na najbliższe lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Trwa proces przygotowania modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku oraz działania mające na celu pozyskanie źródeł zewnętrznego finansowania dla inwestycji.

 

 

1953

W lipcu oddano do eksploatacji otwocką oczyszczalnię. Obiekt funkcjonował w oparciu o technologię złóż zraszanych. Rozpoczęto budowę budynku chlorowania ścieków.

Złoże zraszane

1996

Zrealizowano zakup i instalację prasy do odwadniania osadów pościekowych.

1998 

Uruchomienie biogazowej części oczyszczalni. W ramach projektu oddano do eksploatacji zbiornik biogazu, pochodnię oraz kotłownię na biogaz. 

Zbiornik magazynujący biogaz

 

 2001

W lutym Rada Miasta Otwocka uchwałą nr XXX/319/01  zatwierdza realizację inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku na lata 2001-2004.

 

 

2005

W styczniu  następuje oddanie do eksploatacji zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

2011

W marcu zrealizowano montaż układu kogeneracji o mocy 190kW. Zakup dofinansował w całości Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a część pożyczki w wysokości 330 tys. zł umorzono. Jest to początek produkcji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie otwockiej oczyszczalni. 

Jeden z agregatów kogeneracji

 

2013

Dzięki środkom pozyskanym z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udaje się zrealizować:

  • zakup i rozruch drugiego układu kogeneracji o mocy 250kW. Inwestycja umożliwiła odciążenie słabszego agregatu. Oba urządzenia zostały wyposażone w prototypowy tłumik ograniczający do minimum hałas generowany na zewnątrz budynku. Spółka otrzymała również umorzenie pożyczki w wysokości 330 tys. zł.
  • zakup dwóch nowoczesnych wirówek dekantacyjnych, dzięki którym zwiększono wydajność zagęszczania osadu nadmiernego. Zakup oszacowany w Wieloletnim Planie Modernizacji i Rozwoju na kwotę 3,5 mln. zł, dzięki dobrze przygotowanemu przetargowi zrealizowano za 1,55 mln. zł. Zaoszczędzono pieniądze, nie rezygnując z najwyższej jakości. Po raz kolejny udało się uzyskać częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 450 tys. zł.

Nowoczesne wirówki zagęszczają osad nadmierny poprzez zmniejszenie poziomu jego uwodnienia o ok. 8% - stara zagęszczarka osiągała maksymalnie 4%. Nowe urządzenia znacznie zwiększają wydajność przerabiania osadu, zapewniają ciągłość procesu a kompaktowa, hermetyczna budowa zapobiega emisji zapachów i aerozoli bakteryjnych. Dzięki inwestycji 14-krotnie zmniejszono zużycie komponentów chemicznych oraz wyeliminowano potrzebę użycia wody. Urządzenia zapewniają oszczędności przekraczające 100 tys. zł w skali roku, dodatkowo zwiększając produkcję biogazu oraz produkcję "zielonej energii" (OZE).

W sierpniu zakończono prace dotyczące koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków. Powstał projekt wstępny, opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę i rozbudowę obiektów.

 

 

 

2015

W związku z przedłużającym się rozpoczęciem kompleksowej modernizacji oczyszczalni, zostaje podjęta decyzja o wykonaniu gruntownych remontów dwóch osadników wstępnych, piaskownika oraz dwóch osadników wtórnych.

Osadnik wstępny w trakcie remontu

 

W grudniu uruchomiono trzeci układ kogeneracji o mocy 360kW. Dzięki inwestycji oczyszczalnia produkuje 8ookW energii elektrycznej na  godzinę.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com