Historia

1952

Rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków w Otwocku.

 

 

 

1992

Rozpoczęto modernizację oczyszczalni. W tym samym czasie następuje uruchomienie technologii oczyszczania ścieków z osadem czynnym.

 1995

Uruchomienie części osadowej otwockiej oczyszczalni

Budynek chlorowni i osadnik wtórny

 

2000

W grudniu uruchomiona zostaje stacja zlewna na terenie oczyszczalni. Rozpoczyna się odbiór ścieków z samochodów asenizacyjnych.

Stacja zlewna ścieków dowożonych

 

2001-2004

Trwają intensywne prace przy modernizacji obiektów i rozbudowie obiektu.

 

 

2008 – 2009

Realizacja kluczowej inwestycji, mającej na celu ograniczenie uciążliwości zapachowej dla mieszkańców Otwocka. W jej zakres weszły: hermetyzacja piaskownika, osadników wstępnych oraz kanałów dopływowych do piaskownika i komór denitryfikacji.

Osadniki wstępne po wykonaniu hermetyzacji

Osadniki wstępne po wykonaniu hermetyzacji

 

2011 - 2012

Podjęte zostają uchwała nr XV/145/11 oraz uchwała nr XX/228/12 Rady Miasta Otwocka w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych. Dokumenty te określają kierunek inwestycyjny OPWiK na najbliższe lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Trwa proces przygotowania modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku oraz działania mające na celu pozyskanie źródeł zewnętrznego finansowania dla inwestycji.

 

 

1953

W lipcu oddano do eksploatacji otwocką oczyszczalnię. Obiekt funkcjonował w oparciu o technologię złóż zraszanych. Rozpoczęto budowę budynku chlorowania ścieków.

Złoże zraszane

1996

Zrealizowano zakup i instalację prasy do odwadniania osadów pościekowych.

1998 

Uruchomienie biogazowej części oczyszczalni. W ramach projektu oddano do eksploatacji zbiornik biogazu, pochodnię oraz kotłownię na biogaz. 

Zbiornik magazynujący biogaz

 

 2001

W lutym Rada Miasta Otwocka uchwałą nr XXX/319/01  zatwierdza realizację inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku na lata 2001-2004.

 

 

2005

W styczniu  następuje oddanie do eksploatacji zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

2011

W marcu zrealizowano montaż układu kogeneracji o mocy 190kW. Zakup dofinansował w całości Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a część pożyczki w wysokości 330 tys. zł umorzono. Jest to początek produkcji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie otwockiej oczyszczalni. 

Jeden z agregatów kogeneracji

 

2013

Dzięki środkom pozyskanym z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udaje się zrealizować:

  • zakup i rozruch drugiego układu kogeneracji o mocy 250kW. Inwestycja umożliwiła odciążenie słabszego agregatu. Oba urządzenia zostały wyposażone w prototypowy tłumik ograniczający do minimum hałas generowany na zewnątrz budynku. Spółka otrzymała również umorzenie pożyczki w wysokości 330 tys. zł.
  • zakup dwóch nowoczesnych wirówek dekantacyjnych, dzięki którym zwiększono wydajność zagęszczania osadu nadmiernego. Zakup oszacowany w Wieloletnim Planie Modernizacji i Rozwoju na kwotę 3,5 mln. zł, dzięki dobrze przygotowanemu przetargowi zrealizowano za 1,55 mln. zł. Zaoszczędzono pieniądze, nie rezygnując z najwyższej jakości. Po raz kolejny udało się uzyskać częściowe umorzenie pożyczki w wysokości 450 tys. zł.

Nowoczesne wirówki zagęszczają osad nadmierny poprzez zmniejszenie poziomu jego uwodnienia o ok. 8% - stara zagęszczarka osiągała maksymalnie 4%. Nowe urządzenia znacznie zwiększają wydajność przerabiania osadu, zapewniają ciągłość procesu a kompaktowa, hermetyczna budowa zapobiega emisji zapachów i aerozoli bakteryjnych. Dzięki inwestycji 14-krotnie zmniejszono zużycie komponentów chemicznych oraz wyeliminowano potrzebę użycia wody. Urządzenia zapewniają oszczędności przekraczające 100 tys. zł w skali roku, dodatkowo zwiększając produkcję biogazu oraz produkcję "zielonej energii" (OZE).

W sierpniu zakończono prace dotyczące koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków. Powstał projekt wstępny, opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę i rozbudowę obiektów.

 

 

 

2015

W związku z przedłużającym się rozpoczęciem kompleksowej modernizacji oczyszczalni, zostaje podjęta decyzja o wykonaniu gruntownych remontów dwóch osadników wstępnych, piaskownika oraz dwóch osadników wtórnych.

Osadnik wstępny w trakcie remontu

 

W grudniu uruchomiono trzeci układ kogeneracji o mocy 360kW. Dzięki inwestycji oczyszczalnia produkuje 8ookW energii elektrycznej na  godzinę.

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com